Değerleme Esasları ve Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri Açısından Incelenmesi


The Measurement Bases and the Analysis of Those For Qualitative Characteristics of Financial Statements


Yrd. Doç. Dr. Hikmet ULUSAN


ÖZET
Finansal raporlama açısından varlık ve borçları degerleme esasları esas itibariyle tarihi maliyet, yerine koyma maliyeti, net gerçeklesebilir deger, kullanım degeri, yoksun olma degeri ve makul degerden olusmaktadır. Bu çalısmanın ilk kısmı, finansal raporlama açısından varlık ve borçları degerleme esaslarını ele alır. Ikinci kısım ise, degerleme esaslarını finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararlılıgını belirleyen niteliksel özellikler açısından inceler.


ABSTRACT
The measurement bases of assets and liabilities for financial reporting are basically included: historical cost, replacement cost, net realizable value, value in use, deprival value and fair value. The first part of this study deals with the measurement bases of assets and liabilities for financial reporting. In the second part, the measurement bases for the qualitative characteristics that determine the usefulness of information provided in financial statements are analyzed.


ANAHTAR KELİMELER: Degerleme Esasları, Tarihi Maliyet, Yerine Koyma Maliyeti, Net Gerçeklesebilir Deger, Kullanım Degeri, Yoksun Olma Degeri, Makul Deger


KEYWORDS: Measurement Bases, Historical Cost, Replacement Cost, Net Realizable Value, Value in Use, Deprival Value, Fair Value

[PDF]