Türk Özel Emeklilik Fonlarının Risk Odaklı Yönetim Performansı: 2004-2006 Dönemine İlişkin Bir Analiz


The Risk-Based Management Performance Evaluation of Turkish Private Pension Funds: An Analysis For 2004-2006 Period


Öğr. Gör. Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ


ÖZET
Özel emeklilik fonlarının yatırım süreci ve bu sürecin bir anlamda nihai basarısını ifade eden fon performansları, katılımcılar, emeklilik sirketleri ve düzenleyici otoriteler açısından stratejik öneme sahip verilerdir. Bu verilerin analizi, orta ve uzun vadede emeklilik sirketlerinin yatırım etkinligi bakımından açıklayıcı olmasının yanısıra potansiyel katılımcı sayısı bakımından da belirleyici özellige sahiptir. Diger yandan emeklilik yatırım fonlarının finansal performansları, fon yöneticilerinin tecrübeleri, birikimleri, algılamaları, yetenekleri ve öngörüleri gibi degiskenlere son derece duyarlıdır. Bu nedenle fon yöneticisinin seçicilik, zamanlama ve öngörü gibi yetenek düzeylerinin (risk faktörünü de dikkate alarak) ölçülmesi, fon performansı sonuçları bakımından daha açıklayıcı olacaktır. Bu çalısmanın amacı, Türkiye’de kısa bir uygulama geçmisine sahip olan emeklilik yatırım fonlarının, yönetim performanslarının genel kabul görmüs performans degerleme yöntemlerine göre ölçülmesi ve özel emeklilik fon katılımcılarının finansal kararlarına destek sunmak adına sonuçların analizidir. Arastırma sonucunda elde edilen bulgular analiz edildiginde, çalısma kapsamında incelenen fon yöneticilerinin çogunlugunun seçicilik ve zamanlama yeteneklerine sahip olmadıkları gözlenmis olmakla birlikte her iki regresyon modeli (Kuadratik ve Kukla Degiskenli) sonuçları ile geleneksel performans degerleme yöntemleri (Jensen-Alfa, Degerleme oranı ve Fama ölçütü) sonuçlarının önemli farklılıklar gösterdigi saptanmıstır ki, bu durum özel emeklilik fon katılımcıları açısından önemli bir sorundur.


ABSTRACT
The investment process of pension funds is strategically important as well as the fund performance for beneficiaries, retirement corporations and regulatory authorities. The analyses of these data are an important clue for the potential number of beneficiaries and the effectiveness of pension fund investments. Nevertheless, the financial performance of pension funds is strongly linked with the experiences, perception, capability and foresight of pension fund managers. From this point of view, the measurement of fund managers’ selectivity and timing capabilities (with the help of “risk” factor) is more explanatory for the analysis of fund performance. The aim of this article is to measure the fund managers’ performance with the generally accepted performance evaluation techniques and analyze the results that will help the financial decision process of beneficiaries. When we analyze the results of the study, the wide varieties of pension fund managers have not adequate selectivity and timing capability. However, there are significant differences between the results of regression models (Quadratic and Dummy Variable) and traditional performance evaluation techniques which is a very important problem for retirement beneficiaries


ANAHTAR KELİMELER: Emeklilik yatırım fonları, risk odaklı performans degerleme yöntemleri, seçicilik ve zamanlama yetenegi.


KEYWORDS: Pension funds, risk-based performance evaluation techniques, selectivity and timing capability

[PDF]