İnsan Performans Teknolojisi Uygulamalarındaki Teknolojik Müdahaleler


Technological Interventions in Human Performance Technology Applications


Arş. Grv. Memnune Pekşen
Yrd. Doç. Dr. Türkan Karakuş
Doç. Dr. Yüksel Göktaş


ÖZET
İnsan Performans Teknolojisi iş ortamında insan performansını sistematik bir süreç içerisinde geliştirmeyi amaçlayan ve uygulayıcı ve profesyonellerin deneyimleri ve yansımaları sonucu geliştirilen bir uygulama alanıdır (Stolovitch ve Keeps, 2006). Bu araştırmada, insan performans teknolojisi alanında yapılan teknoloji içerikli çalışmaların genel eğilimleri ortaya çıkarılarak, alanın uygulama boyutunda ne durumda olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. İçerik analizi temel alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada hangi amaçla İnsan Performans Teknolojisi uygulamalarına yer verildiği, bu uygulamalarda hangi konuların ele alındığı, hangi bilişim teknolojilerinin ne amaçla kullanıldığı soruları sorularak çalışmalar incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Analiz sonunda teknoloji içerikli İnsan Performans Teknolojisi uygulamalarına en fazla kurumsal alanda yer verildiği, müdahale anlamında performans destek sistemlerine ağırlık verildiği, buna bağlı olarak da müdahaleler uygulanırken elektronik destek sistemlerinin çoğunlukla kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca web teknolojilerinin, e-öğrenme ve sanal dünya uygulamalarının da mevcut müdahalelerde kullanım oranının yüksek olduğu görülmektedir. Böylelikle İnsan Performans Teknolojisi müdahaleleri yerel olmaktan öteye giderek daha yaygın ve kitlesel hale gelmiştir.


ABSTRACT
Human Performance Technology is a practical field that addresses systematical processes to improve human performance in working setting and develops with reflections and experience of professionals and practitioners (Stolovitch & Keeps, 2006). In this study it was aimed to define the current situation of technological interventions by revealing the general trends of applications in Human Performance Technology field. A content analysis was conducted to answer the questions of for what purposes Human Performance Technology applications took place, which type of interventions were covered, which Technologies used for what kind of purposes were analyzed and classified. The study revealed that Human Performance Technology applications were mostly used in organizational learning field. As intervention type mostly “performance support systems” were used and “electronic support systems as an intervention” follows it. . Besides, web based technologies, e-learning and virtual world applications had also higher rates in terms of technologies used as interventions. Thus, Human Performance Technology interventions go beyond local applications and become more widespread and massive.


ANAHTAR KELİMELER: İnsan Performans Teknolojisi, Teknoloji Tabanlı Müdahaleler, İnsan Kaynakları


KEYWORDS: Human Performance Technology, Technology Based Interventions, Human Resources

[PDF]