Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Arastırma


A Study on Reading and Using the Library Habits of Students


Yrd. Doç. Dr. Mesut KURULGAN
Ö¤r. Grv. G. Serap ÇEKEROL


ÖZET
Çalısmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelisimi Programı ögrencilerinin okuma ve üniversite kütüphanesini kullanma alıskanlıklarını ortaya koymaktır. Arastırmaya 100 ögrenci katılmıstır. Çalısmada betimsel ve bagıntısal arastırma modeli kullanılmıstır. Verilerin toplanmasında anket teknigi kullanılmıs, analizinde “frekans tabloları” ve “ki-kare testi” kullanılmıstır. Arastırmada elde edilen sonuçlara göre; ögrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alıskanlıkları yüksek düzeyde (güçlü alıskanlık) bulunmustur. Buna karsın ögrencilerin gazete okuma alıskanlıkları, kitap okuma alıskanlıklarına göre daha düsük oldugu sonucuna varılmıstır. Yeterince kitap, dergi vb. okumadıgını düsünen ögrenciler, gerekçe olarak zaman bulamama sorununu ileri sürmüslerdir. Ayrıca güçlü okuma alıskanlıgına sahip ögrencilerin akademik basarıları ve kütüphane kullanma sıklıkları da yüksek çıkmıstır. Buna karsın, kitap okuma sıklıkları ile gelir düzeyleri ve ebeveynlerin egitim düzeyleri arasında anlamlı bir iliski bulunmamıstır.


ABSTRACT
The aim of the study is; to bring up reading and using the university library habits from different aspects of the students attending the “Child Development” department of Anadolu University, Porsuk Vocational High school. 100 students have participated in the study. Descriptive and connective research model has been used in the study. Surveys have been used to collect the data, “frequency tables” and “ki-square tests” are used for the analysis. Considering the results of the research, reading and using the library habits of the students turned up to be high level (strong habit). However, the students’ reading newspaper habits are lower than their habits of reading books. The students, who thought they don’t read enough books, newspapers, etc., put the problem of not having time, as the reason. Besides, the academic success and the frequency of using libraries of the students who have stronger reading abilities also came out to be high level. However, a significant relationship couldn’t be found between their frequency of reading and their parents’ level of education.


ANAHTAR KELİMELER: Okuma alıskanlıgı, kütüphane kullanma alıskanlıgı, üniversite kütüphaneleri, meslek yüksekokulu ögrencileri


KEYWORDS: Reading habit, library usage habit, academic libraries, vocational high school students

[PDF]