Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma Ilişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Araştırması


The Relationship Between Social Capital and Knowledge Creation with the Perspective of Social Network Features: A Field Survey on Academics


Dr. Aytül Ayfle ÖZDEM‹R


ÖZET
Sosyal sermaye, örgütlerin rekabet etmeleri ve yeni üretim sistemlerine uyum saglamaları için en temel ihtiyaç olan bilgi yaratma ve yenilik üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Yapısal, iliskisel ve bilissel sosyal sermaye boyutları, içerdigi kaynaklar sayesinde bilgiye ulasmak, ulasılan bilgiyi paylasmak ve mevcut bilgilerle birlestirerek yeni bilgiler yaratmak gibi temel bilgi yaratma faaliyetlerine güçlü bir zemin hazırlamaktadır. Bu çalısmanın amacı, sosyal sermaye ve bilgi yaratma arasındaki iliskiyi, sosyal ag kuramlarıyla analiz etmektir. Bu baglamda, fen bilimleri ve sosyal bilimlerde yer alan akademisyenlerin sosyal ag özellikleri ve güven boyutlarının makale sayısı üzerindeki etkisi ölçülmüstür. Sonuçlara göre sosyal sermaye ve bilgi yaratma arasındaki iliski bilim dallarına göre degismektedir


ABSTRACT
Social Capital has a positive effect on knowledge creation and innovation, which are the most basic need of competing and adapting to the new production systems of organizations. Through the sources, embedded in social capital dimensions, structural, relational and cognitive dimensions provide a forcible background to the basic knowledge creation activities such as accessing to knowledge, sharing the accessed knowledge and combining it with the existing knowledge. The aim of this study is to analyze the relationship between social capital and knowledge creation through the social network theories. In this context, the effects of social network features and trust dimension on the article number of the academics in sciences and social sciences have been evaluated. According to the results, the relationship between social capital and knowledge creation is changing in respect of the features of different disciplines.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal Sermaye, Sosyal Ag Kuramları, Sosyal Ag Özellikleri, Bilgi Yaratma.


KEYWORDS: Social Capital, Social Network Theories, Social Network Features, Knowledge Creation .

[PDF]