Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri


Marketing Strategies For Women Consumers


Dr. Erkan ÖZDEM‹R
Prof. Dr. Tuncer TOKOL


ÖZET
Günümüzde kadınların ekonomik yasama daha fazla katılmaları onlara satın alma gücü saglamaktadır. Bu güç aile satın alımlarının yanında kendileri için de satın alma imkânını kadınlara vermektedir. Kadınlar kromozom, hormon ve beyin yapısı açısından oldugu kadar dikkat ve odaklanma, ayrıntılı düsünme ve yetenek açısından da erkeklerden farklıdırlar. Bu farklılıklar cinsiyet anlamında farklı tüketici davranıslarını yaratır ve bu farklılıklar, insan iliskilerinde, bireysel ve toplumsal davranıslara tepkilerde, ayrıntılara önem vermede, ek bilgi arastırmada, en iyi sonucu aramada, konusma sekillerinde ve iliskileri olusturmada görülebilir. Isletmeler ilgili oldukları kadın tüketici pazarlarına göre mal ve hizmetleri için uygun hedef pazarları seçmektedirler. Kadın tüketiciler için pazarlama karması stratejileri erkek tüketici pazarlarıyla karsılastırıldıgında farklıdır ve bu farklılıklar malların konumlandırılması, marka kimliginin olusturulması, mal yenilikleri, ambalajlama, fiyatlama, dagıtım, reklâm ve kisisel satıs gibi stratejilerde görülür.


ABSTRACT
Today, greater participation of women in the economic life provides them with “a purchasing power”. This power enables them to purchase for themselves and at the same time in the name of their families. In addition to differences in cromozoms, hormons and structure of brain between men and women; women also have different characteristics in attention and focusing, detailed thinking and skills. These differences create diverse consumer behavior in terms of sex, and can be seen in human relations, reactions to the individual and social behaviors, giving importance to the details and extra knowledge, searching perfect solutions, conversation styles and creating relationships. Companies select appropriate target markets for their product and services according to related women consumer markets. Marketing mix strategies for women consumers are different when they are compared with male consumer markets, and are seen strategies such as product positioning, creating brand identity, product innovations, packaging, pricing, distrubition, advertising and personal selling.


ANAHTAR KELİMELER: Cinsiyet, kadın, kadınlara pazarlama, pazarlama karması, pazarlama stratejileri


KEYWORDS: Gender, woman, marketing to women, marketing mix, marketing strategies

[PDF]