Değer Temelli Fiyatlama: Ürünün Tüketici Değer Algısına Göre Fiyatlanması


Value-Based Pricing: Product Pricing According To Customer Value Perception


Yrd. Doç. Dr. Tulin URAL


ÖZET
Bu çalısmanın amacı, uygulamada deger temelli fiyatlama yönteminin kullanımına iliskin içerikler sunmaktır. Pazarlamacılar her zaman pazarlama karması elemanlarından biri olan fiyatlamaya daha az önem vermislerdir. Oysaki fiyatlama, diger pazarlama karması elemanlarına (ürün, dagıtım, tutundurma) oranla isletmenin satıs ve karlarını daha kısa dönemde ve daha fazla arttıran elemandır. Çalısmada, tüketicinin deger algısını belirleyen faktörler ve deger temelli fiyatlama yöntemi hipotetik bir örnek uygulama ile açıklanmaktadır. Çalısma, uygulamacılar ve akademisyenler için yöntemin potansiyel yararlarına da deginmektedir.


ABSTRACT
The objective of this study is to present insights about the use of a value-based pricing in practice. Mostly, marketers have paid less attention to the pricing being one of the marketing mix elements. However, pricing is the element which more increases sales and profit of firm in the short-term relative to other marketing mix elements such as, product, distribution and promotion. In the study, factors explaining of customer’s value perception and value-based pricing are explained by a hypothetical example. The study also presents potential utilities of the method for practitioners and academicians.


ANAHTAR KELİMELER: Deger temelli fiyatlama, deger temelli pazarlama, tüketici deger algısı


KEYWORDS: Value-based pricing, value-based marketing, customer value perception

[PDF]