Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Okul Uygulama Derslerinin Yararlarına İlişkin Görüşleri


Viewpoints of Pre-Service Computer Teachers on the Advantageous of School Practicum Courses


Gökçe BECİT
Yrd. Doç. Dr. A.Aşkım KURT
Yrd.Doç.Dr. Işıl KABAKÇI


ÖZET
Öğretmen eğitimi kapsamında uygulama dersleri nitelikli öğretmen yetiştirmede oldukça büyük bir öneme sahiptir.Bu bağlamda öğretmen adaylarının uygulama eğitimine bakış açılarının belirlenmesi sürecin iyileştirilmesi adına yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı bilgisayar öğretmen adaylarının okul uygulama derslerinin yararlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.AraştırmanınkatılımcılarıAnadoluÜniversitesiBilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliğiBölümünde ÖğretmenlikUygulamasıdersinialan11BilgisayarÖğretmeniadayıdır.Nitelaraştırmasüreçlerineuygunolarakdesenlenen araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve veriler tümevarımanalizi kullanılarak çözümlenmiştir.Elde edilen verilerin analizi sonucunda BilgisayarÖğretmeni adaylarının okul uygulama dersleri hakkındaki görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu, bu derslerin kendilerini öğretmenlikmesleğine hazırladığını ve öğretmenlik tecrübesi kazandırdığını; materyalhazırlamavedersanlatımındabilgisayaralanbilgilerindenyararlanmalarınısağladığı,öğretmenlikmesleğininhak vesorumluluklarınailişkinfarkındalıkkazandırdığı,bilgisayaröğretmenliğimesleğinebakışaçılarınıolumluyöndeetkilediği, dersin işlenişinden memnun oldukları ancak sürece ilişkin, uygulama süresinin uzatılması, derslerde mikro öğretim tekniklerininkullanılmasıgibiönerilerininolduğusonuçlarınaulaşılmıştır


ABSTRACT
Inteachereducation,practicumcoursescanbeclaimedtobeimportantinteachertraining.Inthiscontext,determination of pre-service computer teachers’viewpoints about practicumeducation (course) will be helpful on the improvement of the process. The aim of this study is to determine viewpoints of pre-service computer teachers on the advantageous of school practicum courses. Participants of the study were 11 pre-service computer teachers at the Department of Computer and Instructional Technologies ofAnadoluUniversity. This researchwas carried out according to qualitative research processes and semi structured interviewtechniquewas used.Datawas analyzed by inductive analysis.According to results, it can be stated that pre-service computer teachers’stated positive views about school practicumcourses in general, they stated that thesecoursespreparedthemselvestotheprofessionandmadethemexperiencetheprofession,andthesecoursesmadethem benefitfromfieldknowledgeofcomputeronmaterielpreparationandcoursegiving,atthesametimetheythoughtthatthese coursesmade themrealize personal rights and responsibilities of teaching profession and it affected their viewpoints about professionpositively.Howeverpre-servicecomputerteachershavesomesuggestionsabouttheprocesssuchas;extendingthe practicumcourseperiodandusingmicro-teachingtechniques


ANAHTAR KELİMELER: OkulDeneyimidersi,ÖğretmenlikUygulamasıdersi,okuluygulamadersleri,bilgisayar öğretmeni adaylar


KEYWORDS: SchoolExperiencecourse,TeacherPracticecourse,Practicumcourses,pre-servicecomputer teachers

[PDF]