Web Tabanlı Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Uygulamaları: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Analiz


Practices of Web- Based Investor Relations Management: An Analysis of Insurance Sector Companies Which Traded İstanbul Stock Exchange


Doç. Dr. Fatih Temizel
Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu


ÖZET
Halka arz edilen şirketlerin en büyük hedefi daha yüksek piyasa değerine ulaşabilmektir. Bu gerçek, finansal piyasalardaki aktörler ile ilişkilerin yatırımcı ilişkileri yönetimi uygulamaları ile yönlendirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla web siteleri önemli bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören Sigorta Sektörü şirketleri analiz edilmiştir. Analizde web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetiminde kullanılan araçlardan yararlanılmış ve bu araçlar Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin (TÜYİD) hazırladığı Skor Kart’a göre analiz edilmiştir. Analize konu olarak Sigorta Sektöründe faaliyet gösteren şirketler seçilmiştir. Bunun nedeni, sektörün yurt içi ve yurt dışı yatırımcı açısından artan önemidir. Elde edilen puanlara göre Sigorta Sektöründe web tabanlı yatırımcı ilişkileri uygulamalarında en başarılı şirketin Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş (AVISA) olduğu ve diğerlerinin onu takip ettiği görülmektedir


ABSTRACT
The ultimate goal of the companies which are publicly traded is access to higher market values. In this case, the relationship between the actors and the companies in the financial markets need to direct the investor relationship management applications. Thus, websites come across as an important communication tool. In this study, we analyze that insurance companies which are traded Istanbul Stock Exchange. In the analysis, it is utilized a web- based tools for managing investors relations and these tools is analyzed according to score card which is prepared by Turkey Investor Relations Association (TUYID). As the subject of the analysis, it has been selected companies which operates insurance sector. The reason is that increasing importance of sector in terms of domestic and foreign. According to obtained score, the most successful company in the insurance sector with regards to practices in web- based investor relations is Aviva Emeklilik ve Hayat A.Ş (AVISA) and other companies seem to follow it.


ANAHTAR KELİMELER: Yatırımcı İlişkileri, Sigortacılık Sektörü, Skor Kart


KEYWORDS: Investor Relations, Insurance Sector, Score Card

[PDF]