Türkiye’de KOBİ’lerin Şebeke Organizasyonlara Katılma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma


A Research Study on Turkish SMES’ Reasons For Participation to Network Organizations


Öğr. Grv. Dr. Muhterem Şebnem Ensari
Öğr. Grv. Dr. Melisa Erdilek Karabay


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ve diğer işletmeler ile işbirliği içerisinde bulunan KOBİ’lerin şebeke organizasyonlar içinde yer alma nedenlerini faaliyet gösterdikleri sektöre, işbirliğine gidilen işletmelerin menşeine ve işletmenin yaşına göre incelemek ve bu işbirliklerinin rekabet üstünlüğü yaratma potansiyellerini değerlendirmektir. Şebeke organizasyon anlayışı ve buna ilişkin uygulamalar işletmelerde özellikle son yıllarda uygulama alanı bulan bir alan haline gelmiştir. Buna karşın, akademik anlamda saha çalışmasını içeren yeterli bir literatürün oluşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, konuya dikkat çekmek ve diğer stratejik yönetim olguları ile ilgisinin araştırılması adına farkındalık oluşturabilmek amacıyla yapılan bu çalışma, aynı zamanda ilgili alan yazına anlamlı bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 273 adet KOBİ analize dahil edilmiştir. Araştırmada, işletmelerin işbirliklerine gidiş nedenleri için Gorgynia ve diğerlerinin (2005) geliştirdikleri ölçekte uyarlanan anket soruları kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise SPSS programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, KOBİ’lerin partner seçim kriterleri açısından, işbirliği düzeyi, partnerin menşei ve işletmenin yaşına göre anlamlı farklılarının olduğunu göstermektedir. Çalışmanın literatüre katkısı KOBİ’lerin işbirliğine gitme gereklerine dikkat çekmek ve bu alanda yapılacak çalışmalara öncü bir kaynak olabilmektir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the reasons of SMEs taking part in network organizations as well as the reasons of cooperating with other corporations, in terms of the sector in which they operate, the origin of enterprises, the age of the business. Another aim of the study, is to evaluate the potential competitive advantage of these cooperations, operating in Turkey. Network organizations and related applications have become an outstanding importance in business within the recent years. However, when considered in sense of academic literature, it is hard to state that there is sufficient amount of studies in given literature. Therefore, it is aimed raise awareness by drawing attention not only to this concept and its relation with other strategic management topics but also by providing a meaningful contribution to the related literature. The research involves randomly selected 273 SMEs in Turkey. In the research, the questionnaire form was arranged from the scale developed by Gorynia et al. (2005) in order to undestand the reasons of co-operation between the companies. SPSS software is used in order to analyze the data. The results reveal that the criteria for SMEs engaging into cooperations with business partners indicate significant differences in terms of origin of partners, level of cooperation, age of the business.


ANAHTAR KELİMELER: İşbirliği Nedenleri, İşletmeler Arası İşbirlikleri, Şebeke Organizasyonlar


KEYWORDS: Reasons of cooperation, Business cooperations, Network organizations

[PDF]