Hastane İşletmeciliğinde Etkin Stok Yönetimi Eskişehir İli İlaç Stokları Uygulaması


Efficient stock management in hospital management: Application of Medicaments’ stocks in Eskişehir Province


Doç. Dr. Nurullah Uçkun


ÖZET
Sağlık sektörü günümüzde hızlı gelişen hizmet sektörlerinden birisidir. Hastaneler sağlık sektöründe kapladığı yerin büyüklüğü ve önemi sebebiyle, büyük işletmeler arasında değerlendirildiğinden profesyonel yönetim ilkeleriyle yönetilmelidirler. Sağlık hizmetlerinin toplumsal alanda etkili olabilmesi kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıyla mümkündür. Hastanelerin, iktisadi etkinlik derecesi, hastanenin mevcut kaynakları ile elde edilebileceği maksimum çıktı değerlerine yakınlığı ile ilişkilidir. Hastaneler, çeşitli sağlık girdileri (sağlık personeli, hasta yatakları, ilaç vb.) kullanarak, çeşitli sağlık hizmetleri üreten hizmet birimleridir. Hastanelerin kullandıkları girdiler sabit iken, hizmet üretiminin artması ya da kalite ve diğer özellikleri sabit kalmak koşuluyla, mevcut sağlık hizmeti üretiminin, daha az sağlık girdisi kullanarak gerçekleştirebilmesi, etkinlik derecelerini arttıracaktır. Bu çalışmada, hastanelerin önemli bir gider kaynağı olan ilaç stoklarının etkin bir şekilde yönetilmesi ile minimum stokla çalışmak amaçlanmaktadır. Öncelikle bağlı sağlık tesislerimizdeki tüketilen 800 kalemin üzerindeki ilaçları mali sınıflama yaparak ve kutu bazında en çok tüketilen ilaçlarla ortak bir liste hazırlayarak Birlik İlaç Temel Listesini oluşturduk. Birlik ilaç listesinin toplam maliyetinin %80’ ini 91 kalem ilacın oluşturduğunu belirledik. İlaç maliyetimizin büyük bir bölümünü oluşturan ama sayıca daha az olan 91 kalem ilaç için çerçeve ihale yöntemi kullanılarak minimum stokla çalışarak stok maliyetlerini azaltmayı hedeflemekteyiz.


ABSTRACT
Today, Health sector is one of the most developing service sectors. Because of their enormity and importance in health sector, the hospitals are evaluated as today’s big companys. For this reason, they should be managed according to modern and professional management principles. The effectiveness of the health services in social area is mainly depend on the sources which can be utilized effectively and productively. Degree of economical efficiency of the hospitals are related to approximation of hospital’ maximized output degrees which are obtained current sources. Hospitals are service units, have where various inputs(such as health personels, sickbeds, medicaments) are utilized for obtaining various health services. The inputs utilized by hospitals are fixed, the increase in the service production or on the condition that quality and other main attributes of services are fixed, producing of current health service with more less health inputs, can increase efficiency degrees. In this paper, it is objected that managing of medicament inventory, is one of the most important expensive items, working with minimum stock efficiently. Primarily, we generated a “Birlik İlaç Temel Listesi” list according to more than 800 consumed medicament items and in medicament chest terms most consumed medicaments in our depended hospitals and then classified the list financially. At the end of these processes, we determine that %80 of total cost in the list, is generated by 91 medicament items. We aimed that decreasing of our stock cost with working minimum stock by using Framework Tender Method for 91 medicament items, which generate our important part of the medicament cost but more less than other items.


ANAHTAR KELİMELER: Stok Yönetimi, ABC Analizi, Hastane İşletmeciliği


KEYWORDS: Stock Management, ABC Analysis, Hospital Management

[PDF]