Pırlantam Olmadan Asla: Kadınların Bireysel Kimlik ve Pırlanta Evlilik Yüzüğü İlişkileri


Not without My Diamond: Women’s Personal Identity and Diamond Wedding Ring Relation


Şenay Sabah


ÖZET
Tüketim, özellikle sosyal olarak tüketilen ürünler açısından bireysel kimliğin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda kullandıkları ürünlerden ve onların sosyal ve bireysel anlamlarından bireyler kimlik inşaasında yararlanmaktadır. Bu çerçevede, tüketim ve kimlik ilişkisi ve ürünlerin sahip olduğu sembolik değer, literatürde de oldukça yaygın olarak ele alınan bir konudur. Bu noktada, sembolik tüketimin önemli bir aracı olan değerli taşlar ve mücevher, toplumun büyük kesimi açısından kimlik oluşturmada kullanılan önemli araçlardan biridir. Dahası, kimi ürünlere, bir ritüelin parçası olduklarından veya başka kimi kültürel nedenlerle kimlik ile ilişkili olarak daha fazla anlam yüklenebilmektedir. Bu durum evlilik teklifi sırasında erkeğin kadına hediye ettiği pırlanta yüzük için de doğrudur. Bu kapsamda, kadınların kimliklerini pırlanta yüzük kapsamında nasıl kurdukları çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede kartopu ve maksimum çeşitlilik yöntemi ile belirlenmiş altı kadınla derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmeler Miles ve Huberman (1984)’ ün nitel veri analizi için geliştirdikleri model kapsamında analiz edilmiş ve oluşturulan temalar tablolar yardımıyla sunulmuştur. Buna göre, çalışmada kadınların benliklerini pırlanta yüzük çerçevesinde dört ana başlık etrafında oluşturdukları düşünülmektedir. Bunlar, (i) genişletilmiş benlik, (ii) çelişen kimlikler, (iii) başkalarının etkisi ve (iv) bir ritüel biçimi olarak hediyedir.


ABSTRACT
Consumption plays an important role for personal identity and this is especially true for socially motivated consumption. In this sense, consumers use the products and their social and personal meanings during personal identity formation. Accordingly, consumptionidentity relation and the symbolic meanings attributes to those products are intensively discussed in the literature. Jewels that are outstanding means of symbolic consumption are an important tool for identity formation. Moreover, some products gain more meaning due to its role within a culture or ritual. This is also true for the diamond wedding ring that men gave to women as a gift. In this context, how woman establish her personal identity related to the diamond wedding ring is evaluated within this study. For this issue, in depth interview is applied with six women that are selected via maximum diversification and snowball techniques. The data is analyzed relying on the model of Miles and Huberman (1984) and the resultant themes are presented with the help of tables. In conclusion, it is argued that women form their identity related to four main issues regarding the diamond wedding ring. These are, (i) extended self, (ii) contradicting identities, (iii) others, and (iv) gift as a ritual.


ANAHTAR KELİMELER: Kimlik, Pırlanta Yüzük, Evlilik, Tüketim


KEYWORDS: Identity, Diamond Ring, Wedding, Consumption

[PDF]