Analysis of Globalization and Economic Growth for Turkey with ARDL Model


Türkiye için Küreselleşme ve Ekonomik Büyümenin ARDL Modeli ile Analizi


Prof. Dr. Cüneyt Koyuncu
Tufan Sarıtaş


ÖZET
In this study, short and long term possible relationships between globalization and growth in Turkey were investigated for 1970-2013. In this context, three models for three different growth indicators were established. Firstly, it has been examined whether there is a longlasting relationship between the series by using ARDL boundary test method. Then, both short and long term coefficients of the series were estimated by using error corrected form of the ARDL Model. Finally, Granger causality test was applied in the context of Toda-Yamamoto Approach. After the analyzes made for three different models; it was found that there was a longterm significant positive correlation between globalization and growth but there was no short term significant correlation between them for each of the three models. In addition, after conducting causality test for three models, no causality relationship between growth and globalization was identified.


ABSTRACT
Bu çalışmada 1970-2013 yılları için Türkiye’de küreselleşme ile büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli olası ilişkiler araştırılmıştır. Bu bağlamda üç farklı büyüme göstergesi için üç ayrı model kurulmuştur. Öncelikle ARDL sınır testi yöntemi ile seriler arasında uzun dönemli bir ilişki olup-olmadığı incelenmiştir. Daha sonra ARDL Modelinin Hata Düzeltmeli gösterimi yardımıyla serilere ilişkin kısa ve uzun dönem katsayıları tahmin edilmiştir. En son olarak Toda-Yamamoto Yaklaşımı çerçevesinde ise Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Üç ayrı model için yapılan analizler sonrasında; üç modelin her biri için küreselleşme ile büyüme arasında uzun dönemde aynı yönlü anlamlı bir ilişkinin var olduğu fakat küreselleşme ile büyüme arasında kısa dönemde herhangi bir anlamlı ilişkinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca üç model için yapılan nedensellik testleri sonrasında büyüme ile küreselleşme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.


ANAHTAR KELİMELER: Globalization, Economic Growth, Cointegration, Stationarity, ARDL Model


KEYWORDS: Küreselleşme, Ekonomik Büyüme, Eş-bütünleşme, Durağanlık, ARDL Modeli

[PDF]