Orta Asya Türk Ülkeleri ve Türkiye’de Zamanlararası Dış Bütçe Kısıtının Ekonometrik Analizi


Econometric Analysis of Intertemporal External Budget Deficits in Central Asian Turkic Countries and Turkey


Doç. Dr. Sabri Azgün


ÖZET
Ekonomiler, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişmelerini gerçekleştirebilmek için, ödemeler dengesi açıklarına dikkat etmek durumundadırlar. Bir ülkenin cari işlemler açıkları bakımından risk taşıması, cari ekonomi politikasının hali hazırda ve gelecekte sürdürülebilirlik noktasında sorunlu olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Cari işlemler açığının sürdürülebilirliği, zamanlararası bütçe kısıtına bağlı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu dış bütçe kısıtına göre, dış dünyadan elde edilen gelirler ile dış âleme yapılan ödemelerin izleyeceği yol, zamanlararası geri ödeme yeteneği koşulunu belirlemektedir. Eğer bu iki değişken arasında uzun dönem denge ilişkisi mevcut değilse, zamanlararası bütçe kısıtı sağlanmaz. Bu çalışmanın amacı, 2005Q1-2014Q4 dönemi için Orta Asya Türk Ülkeleri ve Türkiye’nin zamanlararası geri ödeme yeteneği koşulunu sağlayıp sağlamadığını belirlemektir. Bu çalışmada, söz konusu Avrasya ekonomilerinin cari işlemler dengesi açısından potansiyel risk taşıyıp taşımadığı incelenmiştir.


ABSTRACT
Economies should pay attention to the deficits of the balance of payments in order to achieve a sustainable economic growth and development. A country having risks in terms of current account deficits can be evaluated as the current economic policy is having problems at present and will have in days to come in the point of sustainability. The sustainability of the current account deficits are defined by the intertemporal budget constraint. According to the budget constraints, the path of outlays to the external world with revenues obtained from abroad determines intertemporal solvency contidion. If there is no long-run equilibrium relationship between these two variables, intertemporal budget constaint will not be provided. The aim of this study is to determine whether it satisfies the intertemporal solvency condition of Euorasian economies for the period 2005Q1-2014Q4. In this study , it is examined that carries potantieal risk in terms of the current account balance of the Euroasian economies.


ANAHTAR KELİMELER: Cari İşlemler Açıkları, Geri Ödeme Yeteneği, Orta Asya Türk Ülkeleri


KEYWORDS: Current Account Deficits, Solvency, Central Asian Turkic Countries

[PDF]