EFL Learners’ Causal Attributions and Dimensionality Styles for Perceived Success and Failure


İngilizce’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Başarı ve Başarısılıklarına Yaptıkları Nedensel Yüklemeler ve Boyutları


Okt. Ayşe Taşkıran
Assoc. Prof. Dr. Belgin Aydın


ÖZET
The main purpose of this study was to analyze English as a Foreign Language (EFL) students’ causal attributions about their perceived success and failure in language learning process at Anadolu University School of Foreign Languages (AUSFL). Their attributions were analyzed and compared in terms of perceived locus of causality, stability and controllability to find out whether causal dimensionality of the students was healthy or unhealthy. The sample consisted of 158 students. A self-administered questionnaire asked questions concerning the perceived causes of outcomes, perceived underlying dimensions of attributions. Each attribution was labeled and frequency percentages were calculated. For causal dimensionality, the number of the marks for yes/no questions that aimed to explore locus of causality, stability and controllability were calculated and frequency percentages were found. In order to explore possible differences between success and failure groups’ causal dimensionality profiles, chisquare analyses were done. The number of the students who perceived themselves as unsuccessful was slightly more than those who perceived themselves successful. Participants reported more causal attributions for failure than they did for success. Success-oriented students demonstrated significantly more internal, controllable, and relatively more stable attributional styles than failure- oriented students, a finding supported by literature on attribution theory.


ABSTRACT
Bu çalışmanın temel amacı Anadolu Üniversitesi hazırlık okulu öğrencilerinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenme süreçlerinde başarı ve başarısızlık algılarına ilişkin nedensel yüklemelerini incelemektir. Nedensel yüklemeler algılanan nedensellik odağı, değişmezlik ve kontrol boyutları açısından incelenip karşılaştırılmışlardır. Ayrıca bu çalışma öğrencilerin nedensel yükleme boyutlarının ileride yapıcı/yıkıcı davranış değişikliği yaratmada ne derece sağlıklı/sağlıksız olduğunu tespit etmeye çalışmaktadır. Örneklem 158 hazırlık okulu öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılar araştırmacı tarafından hazırlanmış bir anketi yanıtlamışlardır. Anket soruları öğrencilerin öğrenme deneyimlerine yönelik algılanan nedenleri, bu nedenlerin altında yatan algılanan boyutlarını kapsamaktadır. Öğrenciler verdikleri yanıtlara göre başarı-odaklı ve başarısız-odaklı olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Her nedensel yüklemeye etiket verilerek sıklık yüzdeleri hesaplanmıştır. Algılanan başarı ve başarısızlığa yönelik nedensel boyutlar hesaplanırken nedensellik odağı, değişmezlik ve kontrol boyutlarını tespit etmeyi hedefleyen evet/hayır sorularına ilişkin yapılan işaretlemeler toplanmış ve sıklık yüzdeleri hesaplanmıştır. Başarı-odaklı ve başarısızlık-odaklı grupların nedensel boyutları arasında olası farkları tespit etmek amacıyla Ki-kare analzileri yapılmıştır. Sonuçlara göre kendisini başarısız algılayan öğrencilerin sayısı başarılı algılayanlara göre biraz daha yüksektir. Katılımcılar başarıya kıyasla başarısızlık algısı üzerine daha fazla nedensel yükleme yapmışlardır. Yükleme kuramı alan yazınında da desteklendiği gibi başarı-odaklı öğrencilerin başarısızlık-odaklı öğrencilere göre daha içsel, kontrol edilebilir ve nispeten daha değişmez yüklemeler yaptıkları gözlenmiştir. Sonuç olarak, tekrar grubu öğrencileri ile başarısızlık-odaklı öğrencilerin nedensel yükleme boyutları benzer özellikler göstermiştir.


ANAHTAR KELİMELER: Attribution, Causal Dimensions, EFL, Motivation, Perception


KEYWORDS: Yüklemeler, Nedensel Boyutlar, Yabancı Dil Olarak İngilizce, Motivasyon, Algı

[PDF]