Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Küçük Meta Üretimi


Rural Development Approaches and Petty Commodity Production


Yrd. Doç. Dr. Şinasi ÖZTÜRK


ÖZET
Bu çalışma son günlerde dünya genelinde artan yoksulluk ve açlık tehlikesinin yeniden gündeme getirdiği kırsal kalkınma ve kırsal değişim konusunda genel kuramları özetlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla üç yaklaşım grubu olarak sistem yaklaşımları, karar alma yaklaşımları ve tarihsel-yapısalcı yaklaşımlar temel özellikleri ile tartışılmıştır. Son olarak küçük meta üretimi bu yaklaşımlar çerçevesinde incelenmiştir.


ABSTRACT
This study aims to discuss rural chance and development, which has became one of the globally important issues related with globally increasing poverty and hunger problems. For this purpose, three approaches, system approaches, decision-making approaches and historical-structural approaches are discussed on their main ideas. Lastly, petty commodity production is discussed on the base of these three approaches.


ANAHTAR KELİMELER: Kırsal kalkınma, kırsal değişim, sistem yaklaşımı, karar alma yaklaşımı, yapısalcı-tarihsel yaklaşımla, küçük meta üretimi


KEYWORDS: Rural development, rural change, system approaches, decision-making approaches, structural-historical approaches, petty commodity production

[PDF]