Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Bursa İlindeki Perakende Gıda İşletmeleri Üzerinde Bir Alan Araştırması


Marketing Strategies of Private Label Products and a Field Research on Retail Food Enterprises in Bursa


Arş.Grv. Serkan KILIÇ


ÖZET
Perakende sektöründe yaşanan yoğun rekabet ve gelişmeler karşısında rekabet avantajı sağlamaya çalışan perakende işletmeler, farklı bir strateji olarak kendi markalı ürünlerini de geliştirmeye yönelmektedirler. Ülkemizde de perakende işletmeler tarafından özel markalı ürünlere yönelimin özellikle son yıllarda giderek artması, bu konuyu ilgi odağı haline getirmiştir. Bu doğrultuda çalışmada perakendecilerin markalı ürünleri, özel markalı ürünler olarak ele alınmakta ve perakendecilerin kendilerine ait olan ve sadece kendi mağazalarında satışa sundukları “özel markalı ürünler” incelenmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de özel markalı ürünler geliştirmek isteyen perakendeciler için bir rehber oluşturmaktır. Bu nedenle çalışmanın ilk bölümünde perakendecilerin özel markalı ürünleri için pazarlama süreci ayrıntılı olarak incelenmekte ve izleyebilecekleri pazarlama stratejileri ele alınmaktadır. Çalışmanın devamında ise Bursa ilinde faaliyet gösteren ve özel markalı ürünleri olan perakende gıda işletmeleri üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir


ABSTRACT
Retailers that attempt to gain competitive advantage against the intensive competition and developments existing in the retailing sector, tend to develop their own branded products as a different strategy. The gradually increasing of the tendency to private labels by the retailers makes this subject a focus of interest especially in recent years in our country. Thus, retailers’ branded products which retailers own and sell only in their own stores are called “private label products” and these products are examined in the study. The purpose of this study is to make a guide for retailers which want to develop private label products in Turkey. For this reason, marketing process for retailers’private label products is reviewed in detail and marketing strategies of private label products are presented in the first part of this paper. In the next part of the study, a field research was done on retail food enterprises which have private label products in Bursa.


ANAHTAR KELİMELER: Marka, perakendecilik, özel marka, market markası, pazarlama stratejileri


KEYWORDS: Brand, retailing, private label, store brand, marketing strategies

[PDF]