Çevresel Duyarlılık ve Çevresel Davranışın Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması


Investigating the Effects of Environmental Sensitivity and Environmental Behavior on Ecological Product Buying Behavior Through Structural Equation Modeling


Doç. Dr. Veysel YILMAZ
Arş. Grv.Dr. H.Eray ÇELİK
Ceren YAĞIZER


ÖZET
Tüketiciler, hem daha sağlıklı hem de çevreyi gelecek nesiller adına korumaya yardımcı olduğu için giderek artan bir şekilde ekolojik ürünleri tercih etmektedirler. Çalışmada üniversite öğrencilerinin ekolojik gıda ürünü satın alma davranışına çevresel duyarlılık ile çevresel tutum ve davranışların etkisi bir yapısal eşitlik modeliyle (YEM) araştırılmıştır. Analizler sonucunda çevresel duyarlılığın çevresel davranışı doğrudan etkilemediği, ancak çevresel tutum geliştirenlerin çevresel davranış sergileyerek ekolojik gıda ürünü satın alma davranışı gösterdiği belirlenmiştir.


ABSTRACT
Due to increasing health consciousness and motivation to preserve environment for the next generations, more and more consumers are choosing ecological products. This research investigated the effects of university students’ environmental sensitivity and environmental behavior on their ecological product buying behavior, through the use of structural equation modeling (SEM). Results of this study indicate that although the relationship between environmental behavior and ecological product buying behavior is not statistically significant yet it is found out that through environmental sensitivity, environmental behavior exert an indirect effect on ecological product buying behavior.


ANAHTAR KELİMELER: Çevresel duyarlılık, çevresel davranış, ekolojik ürün satın alma davranışı, yapisal esitlik modeli.


KEYWORDS: Environmental sensitivity, environmental behavior, ecological product buying behavior, structural equation modeling.

[PDF]