Türkiye’de ve Yazılı Basında Kadın Yöneticiler


Women Managers in Printed Media and Turkey


Doç. Dr. Senem BESLER
Arş. Grv. İlke ORUÇ


ÖZET
Bu çalışmada öncelikleTürkiye’deki kadın işgücü ve kadın yönetici istatistiklerine yer verilmektedir.Daha sonra yönetici pozisyonunda yer alabilecek kadın yönetici sayısının azlığının nedenleri ve kadın yöneticilerin karşılaştıkları sorunlar ortaya konulmaktadır. Son olarak ise, yazılı basında kadın yöneticilerin hangi konularla haber oldukları içerik vemetin analizi yöntemi ile belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışma; Türkiye’nin Avrupa BirliğiMüktesebatı’na uyumyönünde attığı adımlardan biri olan Yeni İşKanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılını temel alarak, 2003-2007 yıllarıarasındakadınyöneticilerinhangikonularlayazılıbasındayeraldığınagözatmaktadır. Araştırmanınevrenini kitle iletişim araçlarındaki gazeteler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yoluyla, en yüksek tirajlı ilk beş gazetede çıkan haberler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, kadın yöneticilere yönelik haberlerin, beş kategoriden oluştuğu belirlenmiştir. Bu kategoriler; başarı haberleri, ayrımcılığa yönelik haberler, pozitif ayrımcılığa yönelik haberler, betimleyici haberler ve diğer haberlerden oluşmaktadır. Yazılı basında ağırlıklı olarak kadın yöneticilerin, başarı haberine yer verilmiştir. Ayrımcılığa yönelik haberler, kadınların Türkiye’de yönetici olmalarının önündeki engelleri toplumsal yargılara dayalı olarak ortaya koymaktadır. Bu ayrımcılığı gidermek için yürütülen pozitif ayrımcılığa yönelik düzenlemeler de yazılı basında yer almasına rağmen; yazılı basında sunulan betimleyici haberlerde, toplumumuzdakadınlarınyöneticiolmalarınayönelikolumsuztutumlarıve“kadınişi”olarakadlandırılanalanlarda bile yönetimseviyelerinde yer alamadıkları, yapılan araştırmalara dayalı olarak ortaya konulmaktadır.


ABSTRACT
In this study,we first offer the recent statistics about thewomenworkforce andwomenmanagers inTurkey.Then we focus on the major factors that deprive many working women of the managerial positions and consider the problems that the women managers face in companies. Finally the news texts, including the femalemanagers in the mass media of Turkey will be interpreted through content analysis and textual analysis. The universe of the research consists of the daily newspapers. Through purposeful sampling, the first five newspapers with the highest circulation rate were included in the scope of the examination. In contemporary societies, mass media (in this study, daily newspapers)wasoneofthemostimportantinstrumentsandeffectivemediumsforcreatingpublicawarenessofsocial problems. Our study covers the news stories appeared within 2003-2007 since Turkey have taken progressive steps by accepting theNewLabor Lawin 2003 in order to adjust thework-life to the basic EUrequirements.As a result of this study, we have identified five categories of news stories considering woman managers: Accomplishment news; news oriented towards sex discrimination; news oriented towards affirmative action; descriptive news, and others. The news regarding the accomplishment news of woman managers are dominating in daily newspapers.. The news oriented towards sex discrimination demonstrates that the social traditional values are preventing and depriving women frommanagerial positions in Turkey.Although there are considerable numbers of news regarding affirmative action strategies in order to solve this problem, the descriptive news shows that disapprove of woman’s career as manager is still strong in Turkish society, even in professional areasmostly regarded as “women’s work”.


ANAHTAR KELİMELER: Kadın yönetici, Yazılı basında kadın yöneticiler, Türkiye, Avrupa Birliği


KEYWORDS: Womenmanagers, news in daily newspapers, Turkey,UN

[PDF]