Success Factors of Smalland Medium-Sized Enterprises (SMES): The Case of Jordan


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBI) Başarı Faktörleri: Ürdün Örneği


Maher AL-MAHROUQ


ÖZET
The importance of the small and medium-sized enterprises come from the vital role of the SMEs in the private sector and because SMEs considered as a labour intensive firms. However, there are some other internal factors that they could be the reason behind the success of these firms. The purpose of this paper is to identify the main factors that mostly used to reflect the success o Jordanian small and medium-sized enterprises. The data used in this study were provided by financial institutions that provide loans to the SMEs. The analysis is based on the results of the questionnaire survey that was distributed to the sample firms that includes 163 firms distributed over the main three sectors (Services, Manufacturing and Retail) and the three main governorates (Amman, Zarqa and Irbid). The descriptive statistical technique of factor analysis has been used for analysing data. The results indicate a set of five factors separately identifiable factors that have positive and significant impact on the success of the sample firms. These factors, when ranked in their order of importance are as follows: Technical procedures and technology, Structure of the firm, Financial structure, Marketing and productivity and Human resources structure


ABSTRACT
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemi KOBİ’lerin özel sektördeki hayati rolü ve genel itibariyle emek yoğun işletmeler olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, bu işletmelerin başarısının ardında yatan farklı birtakım içsel faktörler olabilir. Bu çalışmanın amacı Ürdün’deki KOBİ’lerin başarısını yansıtmada kullanılan belirgin faktörleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmada kullanılan veri KOBİ finansmanında rol oynayan finansal kurumlardan derlenmiştir. Analiz üç ana sektörde (hizmet, imalat ve perakendecilik) yer alan üç vilayette (Amman, Zarqa, İrbid) yer alan 163 işletmeye dağıtılan ankette elde edilen sonuçlarla yapılmıştır. Veri analizi için faktör analizine yönelik betimleyici istatistik teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar örneklemde yer alan işletmelerin başarısı üzerinde pozitif ve önemli etkisi olan beş ayrışık faktör olduğunu göstermektedir. Bu faktörler, önem derecesine göre; teknik prosedürler ve teknoloji, işletme yapısı, finansal yapı, pazarlama ve üretkenlik ve insan kaynakları yapısı olarak sıralanmaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: Small and medium enterprises, Success of SMEs, SMEs in Jordan, Success factors


KEYWORDS: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBİ’lerin başarısı, Ürdün’deki KOBİ’ler, Başarı Faktörleri

[PDF]