Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin, Yüksek Lisans Eğitimi Sürecine İlişkin Görüşleri


Opinions of Masters Students of Special Education Major About the Masters Program


Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR (UYSAL)
Yrd. Doç. Dr. E. Sema BATU


ÖZET
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarından biri olan Özel Eğitim Anabilim Dalı bünyesindeki Zihin EngellilerÖğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı düzenli olarak her öğretimyılında öğrenci kabul etmektedir. İlgili alan yazın incelendiğinde, özel eğitimle ilgili lisansüstü programların incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ayrıca, süreci tamamlayan öğrencilerin görüşlerinin bu programda ders veren ve danışmanlık yapan öğretimelemanları için bakış açısı kazandıracak nitelikte bir geri bildirimolduğu düşünülmüştür. Bu gereksinimden yola çıkılarak planlanan bu araştırmanın genel amacı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2000-2007 yılları arasında Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimleri süresince yaşadıkları sorunlarla ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda şu araştırma sorularına cevap aranmıştır: (a) Katılımcıların yüksek lisans eğitimi sürecinde en çok zorlandıkları dönemler hangileridir? (b) Katılımcıların yüksek lisans eğitiminin ders sürecine ilişkin görüşleri nelerdir? ve (c) Katılımcıların yüksek lisans eğitimi sürecinde aldıkları danışmanlık hizmetleriyle ilgili görüşleri nelerdir? Araştırma,AnadoluÜniversitesiEğitimBilimleriEnstitüsü’nde 2000-2007 yılları arasındaZihinEngellilerinEğitimi AnabilimDalı’nda yüksek lisans yapan 16 katılımcıyla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanınverileribetimselolarakanalizedilmişveeldeedilenbulgularalanyazındadiğeralanlardayükseklisans süreciyle ilgili yapılmış araştırmalarla benzerlik göstermiştir.


ABSTRACT
OneofthemastersprogramsinAnadoluUniversityEducationalSciencesInstituteisTheSpecialEducationProgram. The Special Education masters program is being offered to students regularly every school year. Based on the literature review, no related studies was found regarding the evaluation of themasters programin special education. Besides, the opinions of the studentswho have completed themasters programin special educationwere supposed to provideanoverviewandfeedbackfortheacademicstaff.Movingfromthispoint,generalpurposeofthepresentstudy was, examining the opinions ofmasters students in special educationmajor about theirmasters programbetween the school years 2000-2007. The research questions were as follows: (a) In which phases of the masters program the students had difficulties mostly?, (b)What were the opinions of the students about the courses phase?, and (c)What were the opinions of the students about the supervision services they gor during their masters program? The study was conducted by semi-structured interviews with 16 volunteer participants who were the students of the masters program of special education between the school years 2000-2007. The data were analyzed descriptively, and the results of the study found to be similar with the related literature.


ANAHTAR KELİMELER: Lisansüstü eğitim, özel eğitim, yarı-yapılandırılmış görüşme


KEYWORDS: Masters program, special education, semi-structured interviews

[PDF]