Transformatif Öğrenme Kuramı: Dönüşerek ve Değişerek Öğrenme


Transformative Learning Theory: Learning by Transforming and Changing


Doç. Dr. Burhan AKPINAR


ÖZET
Bu çalışmada, Mezirow’un transformatif öğrenme (dönüşümsel öğrenme) kuramı irdelenmiştir. Bu bağlamda, dönüşümsel öğrenmenin tanımı, boyutları, öğretmen ve öğrenen rolleri ile bu kuramın program anlayışı analiz edilmiştir. İlgili literatürün analizi şeklinde yürütülen çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Transformatif öğrenme kuramı, eleştirel yansıtma ve yorumbilim kuramlarının sentezinden oluşturulmuştur. Kuramın felsefi temeli, varoluşçuluk ve hümanizme dayanmaktadır. Ayrıca bu kuram, Habermas, Freire, Sartre gibi düşünürler ile kaos teorisi, yapılandırmacılık ve postmodernizmden de izler taşımaktadır. Eğitimkavramlarına farklı boyutlar getiren bu kurama göre, öğrenme, bilinçliliğin yeniden yapılandırılmasıdır. Sınıf, yaşam deneyimlerine anlam vermeye çalışanların bir araya geldiği topluluktur. Öğrenen, yansıtmacı ve empatik katılımcı; öğretmen ise, dönüşüm katalizörü olarak nitelendirilmektedir. Bu kurama göre program, dönüştürücü bir etkileşimdir. Çalışmasonunda,bukuramınetkiliöğrenme,sınıfçadeğişme/dönüşmeveişlevselokulgibikonulardaeğitimeönemli katkıları olabileceği değerlendirilmiştir.Ayrıca bu kuramın, yaşamboyu eğitimçerçevesinde her türlü yetişkin eğitimi ve hizmet-içi öğretmen eğitimine de yeni açılımlar sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır


ABSTRACT
In this manuscript,Mezirow’s transformative learning theory is studied. In this context, the definition, dimensions of transformative learning, the roles of teachers and learners in transformative learning and its curricular scopes are analyzed. In the study held as analyses of the literature, the following results are reached: Transformative learning theory is formed with a synthesis of critical reflection and hermeneutics. Its philosophic background is based on existentialism and humanism. It also has some signs of constructivism, postmodernism and theory of chaos, and philosopherslikeHabermas,FreireandSartre.Learningisareconstructionofconsciousnessaccordingtothistheory that brings new dimensions to educational concepts. The class is a society of individuals who seek to make new meanings of experiences. The learner is a reflective and empathetic participant; and teacher is a catalyst of transformation. The curriculumis a transformating interaction in this theory. It is argued as a result of this study that this theory may contribute to education in issues like effective learning, changing/transforming as a whole class, and functional schooling. It is also found out that this theory may lead to new expansions in adult education and teacher education.


ANAHTAR KELİMELER: Transformatif öğrenme,Dönüşerek öğrenme,Hizmet-içi öğretmen eğitimi, Yetişkin eğitimi


KEYWORDS: Transformative Learning, Learning by Transforming, Inservice Teacher Training, Adult Education

[PDF]