Ekonomik Performansın Anadolu Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Yapan Fakültelerin Mezun Sayılarına Etkisi


The Effect of Economic Performance on the Graduate Numbers of Anadolu University Distant Education Faculties


Öğr. Grv. Dr. Bahar BERBEROĞLU


ÖZET
Küreselleşme sürecinde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmelerini sürdürebilmesi ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi için önemlimiktarlarda yatırımyapmaları gerekmektedir.Hızlı ekonomik gelişmenin nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı arttırması nedeniyle bu ülkelerin beşeri sermayeye ve özellikle yüksek öğretime yoğun yatırım yapması zorunludur. Ancak yüksek öğretimin harcamalarının büyük tutarlara ulaşması bu ülkelerin ortaksorunuolansermayeyetersizliğiylebirarayagelinceönemiartanuzaktaneğitim,Türkiye’de1982yılındanberi Anadolu Üniversitesi’nce yürütülmekte ve ülkenin artan nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılayarak ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktadır. Eğitimin ve özellikle yüksek öğretimin ekonomik gelişmeye katkısı bazı çalışmalarda araştırılmış ve Açıköğretim Fakültesi’ninetkinliğidedeğerlendirilmiştir.Ancakbizimçalışmamızdaeğitiminekonomiyekatkısıdeğil,ekonominin eğitime olan katkısı ele alınmıştır. Bu bakış açısıyla ülkenin ekonomik performansının en önemli ölçütlerinden biri olanGayri SafiYurtiçiHâsıla (GSYİH) değerlerinin ve yıllar itibariyle yüksek öğretime yapılan harcamalarınGSYİH içerisindeki payının Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezun sayısına etkisi regresyon analizi ile araştırılması amaçlanmıştır. Ancak Ülkemizde yıllar itibariyle yüksek öğretime yapılan harcamalarla ilgili güvenilir veriler bulunmadığından bunların yerine Yüksek Öğretimde Okullaşma Oranı değerleri kullanılmıştır. Sınanan tüm teknikler içerisinde en güvenilir sonuçları sıradan en küçük kareler yöntemi vermiş ve ülkenin ekonomik performansının açıköğretimfakültesimezun sayısını etkilediği gözlenmiştir.


ABSTRACT
In globalization, developing countries and Turkey need to make intensive investments in all sectors for competing in the international markets and to sustain their economic development. They also need to make huge investments for higher education to improve their human capital and qualified manpower needed in rapid economic development. But when their common problem scarcity of funds for investments comes together with big investments needs for higher education, the importance of distant education increases. In Turkey, since 1982, this system is executed by AnadoluUniversity, and contributed inmeeting the growing need for qualifiedmanpower in development. Thecontributionofeducationineconomicdevelopmentwastreatedinformerstudies.Butcorrespondingly,wetreated the contribution of economic development to education.We aimed to evaluate the effects ofGrossDomestic Product (GDP) and the shares of education expenditures in GDP on graduate numbers of open education faculties with regression analysis. But, because of the lack of education expenditures statistics, by mentioning the relation between the Schooling Ratio of Higher Education and graduate numbers of open education faculties, we used these values. Among all regression techniques only ordinary least squaresmethodwas reliable results andwe found that economic performance contributes education.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan Eğitim, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, Yüksek Öğretimde Okullaşma Oranı, Regresyon Analizi, Sıradan En Küçük Kareler


KEYWORDS: Distance Education, Gross Domestic Product, Schooling Ratio of Higher Education, Regression Analysis,Ordinary Least Squares

[PDF]