Girişimcilikte Yaratıcılığın Üç Boyutu: Birey, Süreç ve Ürün


Entrepreneurship Creativity’s Three Dimensions: Person, Process and Product


Yrd. Doç. Dr. Metin SARAÇOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Cengiz DURAN
Yrd. Doç. Dr. Ercan TAŞKIN


ÖZET
Bu çalışmada, girişimcilikle girişimciliği etkileyen yaratıcılığın üç boyutu olan birey, süreç ve ürün arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Yaratıcı girişimciler; iç kontrol odağına sahip, yatay düşünmeye yatkın, kontrolden kaçınan, risk alan, sağ beynini daha çok kullanan ve daha fazla şey bilme iştahı olan kişilerdir. Yaratıcılık süreci; tesadüfü olarak bir buluş veya fikrin bulunması yada probleme ait işletme içindeki ve dışındaki bilginin toplanması ve değerlendirilmesi, mevcut bilgiyle problemin ve çözüm alternatiflerin tanımlanması, problemin çözülmesi, bulunan çözümün uygulamaya konmasıyla ilgilidir. Ürün yada fikrin yaratıcılığı; ürün yada fikrin orijinalitesi, mümkünlüğü ve kullanıma uygunluğuyla değerlendirilir. Bir fikrin yada ürünün mevcut paradigmayı değiştirebilme derecesinin o ürünün yada fikrin yaratıcılık boyutunu (orijinalite durumunun) arttırdığı da söylenebilir.


ABSTRACT
In this study, It was investigated entrepreneurship and effecting entrepreneurship creativity which is related to entrepreneur personality, creative process and creative product. We find the result of this investigation: Creative entrepreneur’s traits includes “lateral thinking” internal locus of control”, risk taking, remote control, prone to using the right of hemisphere”. “appetitive power of learning”. Creative process is: to find inventions and the idea by chance or to generate and evaluate information internal and external business related to problem, to identify intuitive alternatives, to solve the problem and to implement solution. Creative product or idea is measured by their degree of originality, feasibility or fitness. Product or idea, which changes current paradigm, increases creativity and originality.


ANAHTAR KELİMELER: Girişimcilik, Yaratıcılık, Yaratıcılık Süreci, Yaratıcı Ürün, Yaratıcı Fikir


KEYWORDS: Entrepreneurship, Creativity, Creative Process, Creative Product, Creative Idea

[PDF]