İlköğretimde Proje Çalışmaları: Sınıf Öğretmenlerinin Velilerden Beklentileri


Project Works in Primary Education: Classroom Teachers' Expectations of Parents


Yrd. Doç. Dr. Ali ERSOY
Arş. Grv. Ömür GÜRDOĞAN BAYIR
Arş. Grv. Emel GÜVEY


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin proje çalışmalarına ilişkin velilerden beklentilerini belirlemektir. Araştırma 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde, Eskişehir il merkezinde bulunan 78 ilköğretim okulunda görev yapan 338 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik tekniklerinden frekans, yüzdeden yararlanılmış ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin proje çalışması sürecinde velilerden beklentileri ile cinsiyet, mesleki deneyim, eğitim durumu ve okutulan sınıfın ekonomik düzeyi değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of the this study is to determine classroom teachers’ expectations of parents related to project works. The research is designed as survey was conducted with the participation 338 classroom teachers who work at 78 primary schools in Eskisehir city center in 2008-2009 spring term. Data were collected with a questionnaire. In the analysis of the data, frequencies, percentage and chi-square test were used. According to results of the research, significant correlations were found between gender, professional experience, educational status and economical level of classrooms regarding classroom teachers' expectations of parents related to project works.


ANAHTAR KELİMELER: İlköğretim, proje çalışmaları, sınıf öğretmeni, veli.


KEYWORDS: Primary education, project works, classroom teacher, parent

[PDF]