Gender Aspect of Survival Strategies : Burdens that Financial Crises Create in Women’s Life in the Developing Countries


Hayatta Kalma Stratejilerine Toplumsal Cinsiyet Açısından Bakış : Geç Kapitalistleşen Ülkelerde Krizlerin Kadınların Hayatında Yarattığı Güçlükler


Assist. Prof. Dr. Melda YAMAN ÖZTÜRK


ÖZET
Studies show that crises effect women more than men, and in various forms. Crises cause women to become poorer, they make women more fragile in the labour market, deepen the gender division of labour, and hence sharpen the gender roles. In the last fifteen years, financial crises and post-crisis restructuring efforts in Asia, Latin America and Russia provided new hardships for women. Many women lost their jobs, most of the remaining witnessed deteriorating working conditions, migrant women workers were sent back to home countries, many girls left school and were usually forced to do informal work, and the in-house responsibilities of women increased dramatically. Today we are facing a global financial crisis which has started to deeply effect the Turkish economy also. This study tries to rethink the outcomes the crises for women by looking at the crises in developing countries in the 1990’s. Lessons from the experiences of these countries will be useful in order to predict the impacts of the current crisis on women in Turkey.


ABSTRACT
Bugüne kadar yapılan çalışmalar, krizlerin kadınları erkeklerden daha fazla ve değişik biçimler altında etkilediğini ortaya koyuyor. Krizler kadınları yoksullaştırıyor, onları emek piyasasına karşı daha kırılgan kılıyor, kadınlara ev işi ve bakım emeği olarak daha fazla iş yüklüyor, cinsiyetçi işbölümünü derinleştiriyor ve böylece toplumsal cinsiyet rollerini keskinleştiriyor. Son on beş yılda Asya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya’da yaşanan finansal krizler ve kriz sonrası yeniden yapılanma çabaları kadınlar için yeni zorluklar yarattı. Pek çok kadın işini kaybetti, çoğunun çalışma koşulları kötüleşti, göçmen kadın işçiler kendi ülkelerine geri gönderildiler, birçok kız öğrenci okuldan alındı ve genellikle enformel işlerde çalışmaya zorlandı, ayrıca kadınların ev içindeki işleri önemli oranda arttı. Bugün küresel bir krizle daha karşı karşıyayız. Kriz Türkiye ekonomisini de şiddetli bir biçimde etkiliyor. Bu çalışmada, geç kapitalistleşmiş ülkelerde 1990’ların sonlarında yaşanan krizlere bakarak, krizlerin kadınlara etkisini yeniden düşünmek amaçlanmaktadır. Bu ülkelerin deneyimlerinden alınacak dersler, krizin Türkiye’deki kadınlara yapacağı etkileri öngörmek bakımından yararlı olacaktır.


ANAHTAR KELİMELER: financial crises, female labour, developing countries


KEYWORDS: finansal krizler, kadın emeği, geç kapitalistleşen ülkeler

[PDF]