The Comparison of Labor Force Participation Rate of Women in Turkeywith the World Country Groups


Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılım Oranının Dünya Ülke Gruplarıyla Karşılaştırılması


Yrd. Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ
Doç. Dr. Burhanettin IŞIKLI


ÖZET
As a part of the community, women play active roles in different assignments and types of economic activities. This is important for women themselves and for the country; therefore, many legal regulations have been established. According to the ILO Global Employment Trends 2008, in 2007 1.2 billion women were in economic activities. Unfortunately this condition is not valid for Turkey. The ratio of women in the labor force has gradually decreased in Turkey. While the Labor Force Participation Rate (LFPR) was 72% in 1955, in 2008 it is only 21.2%. The average LFPR is approximately 61% for the EU and OECD countries. According to this data, Turkey takes place at the last line among the OECD, G8 and EU countries. In Turkey, the unemployment problem has become a serious matter and the performance of the economy to produce new investments has decreased and informal economy has grown. This nugatory situation has affected the female labor force negatively.


ABSTRACT
Toplumun bir parçası olan kadınlar, farklı ekonomik faaliyetler ve görevlerde aktif rol oynarlar. Bu hem ülke ekonomisi açısından hem de kadının konumu açısından büyük önem taşımaktadır. Be nedenle de kadın işgücünün çalışma hayatına kazandırılması için pek çok yasal düzenlemeler yapılmıştır. ILO Küresel Eğilimler 2008 Raporuna göre 2007 yılında 1.2 milyar kadın ekonomik faaliyet içinde bulunmaktadır. Dünya genelindeki bu olumlu tablo Türkiye için maalesef geçerli olmamıştır. Türkiye’de kadın işgücünün istihdama katılım oranı giderek azalmaktadır. TÜİK’e göre 1955 yılında %72 olan bu oran 2008’de %21.2’ye kadar gerilemiştir. OECD ve AB ülkelerinde bu oran %61’dir. Bu rakamlarla Türkiye OECD ve AB ülkeleri gibi pek çok ülkenin bulunduğu listede son sırada yer almaktadır. Söz konusu dönemde Türkiye’de işsizlik sorununun ciddi boyutlara ulaşması, ekonominin yeni yatırımlar yaratma performansının azalması ve kayıt dışı ekonominin giderek büyümesi gibi pek çok nedenden dolayı kadın işgücü olumsuz etkilenmiştir.


ANAHTAR KELİMELER: Labor Force Partıcıpatıon Rate, Women, Turkey, Categories of Country


KEYWORDS: İşgücüne Katılım Oranı, Kadın, Türkiye, Ülke Grupları

[PDF]