Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa’da Bir Araştırma


Determining Consumer Choice Criteria in Bank Selection: A Research in Bursa


Arş. Grv. Dr. Çağatan TAŞKIN
Prof. Dr. Ömer AKAT
Züheyla EROL


ÖZET
Günümüzde, Türkiye’de hizmet sektörü hızlı bir gelişim içerisindedir. Hizmet sektörünün en önemli unsurlarından biri de bankacılık sektörüdür. Özellikle son yıllarda, bankacılık sektöründe tüketici davranışı kavramı daha da fazla önem kazanmıştır. Banka tüketicilerinin artan istekleri ile birlikte bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim, bankacılık sektöründe rekabetin giderek artmasına neden olmuştur. Bu yüzden bankalar tüketici odaklı olmaya ve dolayısıyla çağdaşcıl pazarlama anlayışını benimsemeye başlamışlardır. Çağdaşcıl pazarlama anlayışı kapsamında; bankalar, mevcut ve potansiyel tüketicilerinin hizmet satın alma davranışlarını, profillerini, banka tercih nedenlerini incelemek ve elde edilen sonuçlara göre pazarlama stratejilerini oluşturmak durumundadırlar. Bu makale, özellikle yerli yazında yeterli bir şekilde ele alınmamış bir konunun araştırılmasını kapsamaktadır. Çalışmada, Bursa’daki banka işletmeleri için tüketicilerin banka tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerin belirlenmesi ve bankaların pazarlama stratejilerini oluşturmada yardımcı olacak bilgiler sunulması amaçlanmıştır.


ABSTRACT
Services industry is a fast developing industry in Turkey that consists of many industries one of which is banking. Recently, consumer behaviour concept has gained importance in banking industry. The development of information technologies and the increased wants of bank consumers have caused to more severe competition in banking industry. That’s why, banks started to be consumer-oriented and to adopt modern marketing. Banks should examine their consumers’ buying behaviour, profiles and the factors that are effective in consumers’ bank choice. According to analysis results, banks should decide on the marketing strategies which they can use. This paper covers the research of a subject which was not handled sufficiently especially in the domestic literature. In this study, the aim is therefore to determine the most important factors which are affecting in bank choice decision of consumers and to extract useful information for the banks’marketing strategies.


ANAHTAR KELİMELER: Bankacılık, Tüketici Davranışı, Pazarlama Stratejileri, Bursa.


KEYWORDS: Banking, Consumer Behaviour, Marketing Strategies, Bursa

[PDF]