Kamusalalan, Kent ve Heykel İlişkisi


Relationship of Public Sphere, City and Sculpture


Öğr. Grv. Ayşe Sibel Kedik


ÖZET
Habermascı modele göre, Batı toplumlarında 18.yy’da modernlikle birlikte burjuvazinin bir alanı olarak ortaya çıkan kamusal alan, herkese açık yapısıyla insanların bir araya gelip ortak bir sorun hakkında düşünce, söylem ve eylem üretebildikleri ve karşılıklı iletişime girebildikleri bir etkinlik alanına karşılık gelir. Kavram boyutunun ötesinde kamusal alanın okunabilir ve görülebilir formu olarak kentler tarih boyunca kamusal yaşamın odağı olmuş ve kamusal alanın somut biçimde mekanda var olma zeminini oluşturmuştur. Kamuya açık mekanlarda bir buluşma noktası yaratan, bu nedenle de kamusal alanın işlevini güçlendirici bir etkiye sahip olan heykeller ise, kentsel planlamanın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu makalede kamusal alana ilişkin kavramsal bir çerçevenin oluşturulmasının ardından, özellikle Batıda, kamusal bir oluşum olarak kentlerde, kent merkezlerinde ve meydanlarda heykelin kendisine edindiği yer vurgulanmış ve kamusal bir alan yaratmada kent ile heykel ilişkisinin önemi irdelenmeye çalışılmıştır.


ABSTRACT
According to the Habermasist model, the public sphere, which has emerged as a field of bourgeoisie with modernism in Western societies in the 18th century, corresponds to a field of activity in which people can come together, produce their views, rhetoric and actions about a common problem and establish a mutual communication with each other thanks to its structure embracing everybody. Beyond the dimension of concept, the cities have been the focus of public life throughout history as a readable and visible form the public sphere and established a basis so that the public sphere concretely exists in space. The sculptures, which create a meeting point in places open to public and thus which have an impact on strengthening the function of public sphere, have become indispensable for urban planning. Thus this study establishes a conceptual framework concerning the public sphere, stresses the place gained by the sculpture in cities, city centers and squares as a public formation and analyzes the conditions for a sculpture to exist outdoors.


ANAHTAR KELİMELER: Kamusal Alan, Kamusal Mekan, Modernizm, Heykel, Kent, Anıt Heykel


KEYWORDS: Public Sphere, Public Place, Modernism, Sculpture, City, Monument Sculpture

[PDF]