Televizyon İzlemede Anne-Babaaracılığı ile Çocukların Saldırgan Davranışları Arasındaki İlişki


The Relation Between Parental Mediation in Television Viewing and the Aggressiveness of Children


Arş. Grv. Dr. Filiz BİLGİN ÜLKEN


ÖZET
Daha fazla televizyon izleyen çocukların, daha az televizyon izleyen çocuklara göre, daha fazla saldırgan davranışlar sergilediklerine ilişkin literatürde pek çok çalışma mevcuttur. Bununla birlikte, televizyon izleme sırasında anne-babaların çocuklarına eşlik etmelerinin de çocukların saldırgan davranışlar sergilemesi üzerinde etkisinin olup olmadığı sorusu tartışmalıdır. Literatürde anne-baba aracılığının türleri ve uygulanmasına yönelik kimi çalışmalar bulunmasına karşılık, aracılığın çocukların televizyondan öğrenmesi ve davranışları üzerine etkisi konusundaki çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu doğrultuda, bu çalışmada, anne-babaların televizyon izleme aracılığı ile çocukların saldırgan davranışları arasındaki ilişkinin sorgulanması amaçlanmıştır.


ABSTRACT
Many studies in the literature show that children who watch TV more exhibit more aggressive behavior than the children that watch less. Besides this issue, the question whether co-viewing with parents has an impact or not on children exhibiting aggressive behavior should also be discussed. Although there are some researches on various types of parental mediation in watching TV in the literature, role of mediation in children’s learning from TV and its impact on their behavior have been examined in a limited number of studies. Accordingly, this study aims to investigate the relation between the mediation of parents in TV watching and the aggressive behavior of children.


ANAHTAR KELİMELER: Saldırgan Davranış, Aktif Aracılık, Kısıtlayıcı Aracılık, Birlikte İzleme


KEYWORDS: Aggressive Behavior, Active Mediation, Restrictive Mediation, Co-viewing

[PDF]