Measuring Relative Efficiencies of Turkish Universities in 2007: A DEA Case Study in R


Türk Üniversitelerinin 2007 Etkinliklerinin Ölçülmesi: R’de Bir VZA Örnek Çalışması


Assoc. Prof. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU
Res. Assist. Özgür İCAN


ÖZET
Measuring relative efficiency of academic units which have similar area of research, methodology and resource profiles, has often been the subject of interest. To have such similarities among those units, make sense for the comparison of those units via data envelopment analysis(DEA). In this paper, we briefly discuss most widely used DEA models sufficient for using on our test case. Then we present our own case, based on 2007 statistics of Turkish universities and some preliminary information about the preferred environment (GNU R) and details of our application experience will follow. After presenting obtained results, some conclusion remarks will be given.


ABSTRACT
Benzer araştırma alanlarına, yöntemlerine ve kaynak profiline sahip akademik birimlerin etkinliklerinin ölçülmesi sıklıkla ilgi konusu olmuştur. Bu birimler arasında böyle benzerliklere sahip olmak, bu birimlerin veri zarflama analizi (VZA) yardımıyla karşılaştırılabilmelerini anlamlı kılmaktadır. Bu çalışmada, örnek olay çalışması için yeterli olduğu düşünülen, en çok kullanılan VZA modelleri kısaca tartışıldıktan sonra; Türk üniversitelerinin 2007 yılın istatistiklerine dayanan örnek olay sunulacaktır. Tercih edilen uygulama platformu (GNU R) hakkında bazı ön bilgiler verilecek ve uygulama deneyimlerinin detayları aktarılacaktır. Elde edilen sonuçlar sunulduktan sonra, bazı nihai düşüncelere yer verilecektir.


ANAHTAR KELİMELER: universities, relative efficiency, data envelopment analysis (DEA), GNU R


KEYWORDS: üniversiteler, göreli etkinlik, veri zarflama analizi (VZA), GNU R

[PDF]