Uzaktan Öğrenenlerin Bilgisayar Ortamlı İletişime Yönelik Algılamaları


Distance Learners’ Perceptions of Computer Mediated Communication


Doç. Dr. Müjgan BOZKAYA
Arş. Grv. İrem ERDEM AYDIN


ÖZET
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Programı 1. Sınıf öğrenenlerinin bilgisayarı bir iletişim aracı olarak kullanma konusundaki düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bilgisayar ortamlı iletişim konusunda öğrenen görüşlerinden elde edilen veriler, alanyazında yer alan üç farklı bakış açısı çerçevesinde tartışılmıştır. Alanyazında ilkbakış açısı iletişim kurma konusunda yüzyüze ortamın bilgisayara göre daha etkili olduğu yönünde, ikinci bakış açısı, gerekli zaman ayrılırsa bireylerarasında kurulan iletişimin, bilgisayar aracılığıyla da en az yüzyüze ortamlardaki kadar etkili olabileceği yönünde, üçüncü bakış açısı ise, bilgisayar ortamında gerçekleşen iletişimin yüzyüze iletişime göre daha etkili olabileceği yönündedir. Gerçekleştirilen uygulamanın sonunda, öğrenenlerin büyük bir çoğunluğunun bilgisayarı bir iletişim ortamı olarak kullanma konusunda olumlu tutuma sahip olmadıkları görülmüştür. Bu sonucun ortaya çıkmasının nedenlerinden biri olarak, öğrenenlerin şimdiye kadar almış oldukları yüzyüze eğitim alışkanlıklarını devam ettirme eğiliminde olmaları söylenebilir. Öte yandan öğrenenler bilgisayarın jest, mimik, beden dili gibi iletişimi destekleyen sosyal ipuçlarını sınırlı düzeyde barındırması, iletişim kurdukları kişilerin kimlikleri ve gönderdikleri mesajların doğruluğu konusunda güvensizlik yaşıyor olmaları nedeniyle bilgisayar ortamında gerçekleştirilen iletişime olumlu yönde tutum geliştirmemiş olabilirler.


ABSTRACT
In this study, perspectives of the first year students in the completely online Information Management Associate Degree Program at Anadolu University regarding computer as a communication medium were investigated. Students’perspectives on computer-mediated communications were analyzed in the light of three different views in the area of computer-mediated communications: The first view suggests that face-to-face settings are better communication environments compared to computer-mediated environments. The second view argues that if the required time is allocated, interpersonal communications in computer-mediated environments are as effective as face-to-face interpersonal communications. Finally the third view claims that computer-mediated communication is more effective than face-to-face communications. The results have shown that students do not consider computer as a communication medium. One of the reasons of this perspective can be the preconceptions and past experiences of the students on traditional education. Meanwhile shortage of nonverbal social clues, such as body movements, mimics, and so forth, and having doubts about others’ identities in the communication process as well as reliability of the postings could be other reasons why the students could not generate positive attitudes about computer-mediated communications.


ANAHTAR KELİMELER: BilgisayarOrtamlı İletişim, KişiselOlmayan, Bireylerarası İletişimHiperkişisel İletişim, Uzaktan Öğrenen


KEYWORDS: Computer Mediated Communication, Impersonal Communication, Interpersonal Communication, Hyperpersonal Communication, Distant Learner

[PDF]