Türkiye’de Ticari ve Finansal Dişaaçıklığın Büyümeye Etkisi: 1992-2006 Dönemi Üzerine Bir İnceleme


The Impact of Trade and Financial Openness on Economic Growth in Turkey: A Survey on the 1992-2006 Period


Arş. Grv. Dr. Burcu KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Burak GÜRİŞ


ÖZET
Bu çalışma, Türkiye’de ticari ve finansal dışa açılmanın ekonomik büyüme üzerindeki uzun dönem etkisini 1992-2006 dönemleri için Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından ileri sürülmüş, kısıtsız hata düzeltme modeline dayanan sınır testi yaklaşımı ve Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik testi ile araştırmaktadır. Sınır testinden elde edilen ampirik sonuçlar, Türkiye’de ticari ve finansal dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında uzun dönem ilişkisi olduğuna işaret etmektedir. Toda - Yamamoto nedensellik testi sonuçları ise ticari dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ve finansal dışa açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin anlamsız olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
This paper examines the long run impact of trade and financial openness on economic growth in Turkey for the 1992-2006 period by using the Bounds test approach proposed by Pesaran, Shin and Smith (2001) based on Unrestricted Error Correction Model and Toda ve Yamamoto’s (1995) causality test. Empirical results from the Bounds test indicate there exist a long run relationship between trade and financial openness and economic growth in Turkey . In addition, Toda – Yamamoto causality test results show that there is a bi-directional causality between trade openness and economic growth and the impact of financial openness on economic growth is insignificant.


ANAHTAR KELİMELER: Ticari dışa açıklık, Finansal dışa açıklık, Ekonomik Büyüme, Sınır testi, Toda- Yamamoto nedensellik testi.


KEYWORDS: Trade openness, Financial openness, Economic growth, Bounds test, Toda-Yamamoto causality test.

[PDF]