Firmaların Banka Kredisi Kullanımında Güven Faktörünün Etkisi


The Effect of Confidence Factor on Used of Bank Credit by Firms


Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ


ÖZET
Sermaye yapısı, makroekonomik değişkenlerle ilişkisi nedeni ile finansman kararlarının karışık alanlarından biridir. Bu çalışmada Türkiye için, kullanılan banka kredileri ile güven faktörü arasındaki ilişki koentegrasyon ve hata düzeltme mekanizması yardımıyla araştırılmıştır. Yurt içi güven faktörü olarak reel sektör güven endeksi, yurt dışı için ise uluslar arası VIX endeksi kullanılmıştır. Çalışma 2000- 2008 yıllarında, 106 ay ve 8 yıllık periyodu kapsamaktadır. Aylık veriler, yahoo, IFS ve TCMB’den temin edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, reel sektör güven endeksinden banka kredilerine doğru nedensellik gözlemlenmiştir. Bunun yanında, VIX endeksinden banka kredilerine doğru bir nedenselliğe rastlanılmamıştır.


ABSTRACT
Capital structure is complex areas of financial decision making due to its interrelationship with macroeconomic değişkens. In this study for Turkey, the relationship between confidence factor and the usage of bank credit is investigated with cointegration analysis and error-correction mechanism. Real sector confidence index is used for domestic country and international VIX is for outside country. The period includes 106 month and 8 years for 2000 and 2008. Monthly data is obtained from yahoo, IFS and CBTR. According to the results of the analysis, there seems to be a causality from real sector confidence index to bank credit. Besides, It is not found causality from VIX to bank credit.


ANAHTAR KELİMELER: Banka kredileri, güven, Johansen Koentegrasyon, VAR Model, Hata Düzeltme


KEYWORDS: Bank credits, confidence, Johansen co- integration, VAR model, Error correction

[PDF]