Muhasebe Biliminin Çevresi: Anglo Sakson ve Kıta Avrupa Karşılaştırması


Environment of Accouting Science: A Comparative Between Anglo-Saxon and Continent Europe


Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Feyyaz YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜÇ


ÖZET
Bu çalışma ile muhasebe biliminin çevresi belirlenmeye bu çevre içerisinde muhasebe konumlandırılmaya çalışılacaktır. Bu konumlandırma gayreti içinde muhasebe biliminin çevresinde Anglo-Sakson muhasebe anlayışı ile Kıta Avrupa’sı muhasebe anlayışları karşılaştırılarak farkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Böylece muhasebe biliminin çevresi özelinde, Anglo-Sakson ve Kıta Avrupa’sı muhasebe anlayışları analiz edilecektir. Yapılan sezgisel analiz sonucunda muhasebe biliminin çevresinde en etkili olan iki çevre unsuru tespit edilmiştir. Bunlar; uluslararası ilişkiler ve finansman kaynaklarıdır.


ABSTRACT
In this study, environment of accounting science is tried to be determine and accounting is positioned in this environment. With this aim accounting systems of Anglo-Saxon and Continent Europe is compared and differences are revealed. Hence, Anglo-Saxon and Continent Europe accounting systems are analyzed with specifying environment of accounting science. Two most effective environmental factors are determined as a conclusion of intuitive analysis. Those are international relations and financial resources.


ANAHTAR KELİMELER: Muhasebe Bilimi, Anglo-Sakson Muhasebe, Kıta Avrupa Muhasebesi, Muhasebe Çevresi.


KEYWORDS: Accounting Science, Anglo-Saxon Accounting, Continent Europe Accounting, Accounting Environment.

[PDF]