Damga Vergisinin Vergi Sistematiği İçindeki Yeri, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


The Place of the Stamp Tax in the Tax Systematic, Problems and Solution Suggestions


Yrd. Doç. Dr. Canatay Hacıköylü


ÖZET
Türk vergi sistemi içinde geniş bir mükellef kitlesini ilgilendiren damga vergisi uygulamada diğer vergilere göre bir takım farklılıklar ve vergi tekniği açısından da bir takım olumsuzluklar içermektedir. Bu olumsuzlukların çoğunun verginin konusu başta olmak üzere Anayasanın mali güç ilkesine aykırılığı ve verginin yapılan işleme hukukilik kazandırmak amacıyla ödenmesi ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yine verginin konusuna giren unsurların çok sayıda olması verginin verimini ve etkinliğini de azaltmaktadır. Aslında damga vergisi açısından önemli olan unsur idarenin bu verginin olumsuzluklarını görüp bir düzenleme yapma konusunda istekli olup olmamasına bağlıdır. Sonuç olarak vergi adaleti ve vergi tekniği bakımından olumsuzluklar içeren damga vergisi ya tamamen kaldırılmalı ya da verginin konusunu oluşturan unsurların tekrar gözden geçirilmesi ve vergi adaletini ve mali güç ilkesini bozucu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.


ABSTRACT
The stamp involving large group taxpayers in Turkish tax system comprises a number of disadvantages in terms of application, a number of technical differences compared to other taxes and duties. We can say that most of these negativities are related to the infringement of the Constitution’s financial power principle, especially on the topic of the taxation, and the payment of the taxation to gain the legitimacy of the transaction. Again, there are many elements falling within the scope of the tax also reduces tax efficiency and effectiveness. In fact, the important factor in terms of stamp tax depends on whether or not the authority is willing to make an adjustment by seeing the negativity of this tax. As a result, the stamp tax, which has negative aspects in terms of tax justice and tax technique, must either be abolished completely or the elements constituting the subject of the tax should be revoked and the practices distorting tax justice and the principle of financial power should be abandoned.


ANAHTAR KELİMELER: Damga Vergisi, Vergi Sistematiği, Mali Güç İlkesi


KEYWORDS: Stamp Tax, Systematic of Tax, Finance Power Principle

[PDF]