The Effect of Oil Prices on the Investments of Turkish Manufacturing Firms


Petrol Fiyatlarının Türkiye’de İmalat İşletmeleri Yatırımları Üzerine Etkisi


Prof. Dr. Hüseyin Dağlı
Asst. Prof. Dr. Uğur Sevim


ÖZET
Nowadays oil is the leading energy source in the world. Oil has got a critical importance on manufacturing, specially, in industrial areas. Whilst oil, directly or indirectly, composes the raw material of various products, it is also used as an energy source in running machinery in the manufacturing process. In the scope of this study it is researched that the effects of oil prices on business investments from the view point of manufacturing firms, operating in Turkey. In this study, international crude oil price data and some balance sheet and income statement data about the firms within the scope of work, are analyzed using the panel data analysis. The results of the study show that oil prices have an avoidant and statistically significant effect for the businesses operating in the manufacturing sectors in Turkey.


ABSTRACT
Petrol günümüzün önemli enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Petrol özellikle sanayi kollarını oluşturan işletmelerin üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kritik bir öneme sahiptir. Petrol bugün birçok farklı ürünün doğrudan ve dolaylı olarak hammaddesini oluşturmaktayken, üretim faaliyetlerinde yer alan makinelerin çalışmasında ise enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, petrol fiyatlarının işletme yatırımları üzerine etkisi Türkiye’de faaliyet gösteren imalat işletmeleri açısından araştırılmıştır. Çalışmada uluslararası ham petrol fiyatları ile çalışma kapsamındaki imalat işletmelerine ait bazı bilanço ve gelir tablosu verileri birlikte kullanılarak panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından petrol fiyatlarının işletme yatırımları üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönlü bir etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur.


ANAHTAR KELİMELER: Oil Prices, Firm Investments, Panel Data Analysis


KEYWORDS: Petrol Fiyatları, İşletme Yatırımları, Panel Veri Analizi

[PDF]