Yalnızlık ve Utangaçlık Düzeyinin Özyeterlik ve Öfke Kontrolü Üzerine Etkisi


The Effects of the Levels of Loneliness and Shyness on Self Efficacy and Anger Control


Yrd. Doç. Dr. Altan Ayan


ÖZET
Bu araştırmanın amacı; yalnızlık ve utangaçlık düzeyinin, özyeterlik ve öfke kontrolü üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada ayrıca özyeterlik düzeyinin öfke kontrolü üzerine etkisi ve ele alınan değişkenlerin sosyo- demografik özelliklere göre farklılıkları da araştırılmıştır. Araştırmanın evreni Marmara bölgesindeki lise öğrencileri, örneklem ise Kırklareli’nde çeşitli liselerdeki 738 öğrencidir. Çalışmada sosyo-demografik özelliklere ilişkin frekans analizi, faktör analizi, güvenirlik testi, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, basit doğrusal regresyon testi, çoklu regresyon ve korelasyon testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak dışadönüklük düzeyinin, özyeterlik ve öfke kontrolü üzerine pozitif bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Diğer bulgular ise sırasıyla şunlar olmuştur: Sosyal ortamlarda sergilenen utangaçlık düzeyi, özyeterlik üzerine negatif etki etmektedir. Kişilerarası utangaçlık düzeyi, öfke kontrolü üzerine negatif etki etmektedir. Özyeterlik düzeyinin, öfke kontrolü üzerine pozitif etkisi vardır. Kız öğrencilerin topluluk içinde utangaçlık düzeyleri ve kişilerarası utangaçlık düzeyleri erkek öğrencilere kıyasla daha yüksektir. Ailenin tek çocuğu durumunda olan öğrencilerin özyeterlik ve öfke kontrolü düzeyleri daha yüksektir.


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the effects of loneliness and shyness levels on self-efficacy and anger control. The research also focuses on the effect of the level of self-efficacy on anger control and the differences of the considered variables according to socio-demographic characteristics. The research sample comprises a total of 738 students from various high schools in Kırklareli, while the population of the research covers the high school students in the Marmara region. In the study, frequency analysis according to socio-demographic characteristics, factor analysis, reliability test, Kolmogorov- Smirnov normality test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, simple linear regression test, multiple regression and correlation tests were carried out. Consequently, the level of extraversion was determined to be a positive effect on self-efficacy and anger control. The other key findings are as follows: the display of shyness level in social situations has a negative effect on self-efficacy. The interpersonal shyness level has a negative effect on anger control. The level of self-efficacy has a positive effect on anger control. Female students’ levels of shyness in community and interpersonal shyness levels are higher than their male counterparts. The students who are in the position of being the single child of their families have higher levels of self-efficacy and anger control.


ANAHTAR KELİMELER: Yalnızlık, Utangaçlık, Özyeterlik, Öfke, Öfke Kontrolü


KEYWORDS: Loneliness, Shyness, Self Efficacy, Anger, Anger Control

[PDF]