Stratejik Uyumun İşletmenin Finansal Performansına Etkisi: Profilden Sapma Yaklaşımı


The Effect of Strategic Fit on Firm’s Financial Performance: A Profile Deviation Fit Perspective


Arş. Grv. Dr. Burcu Şefika Doğrul
Prof. Dr. Senem Besler


ÖZET
Örgüt kuramı ve stratejik yönetim alanlarında işletmelerin örgütsel unsurları ile çevreleri arasında uyum sağlanmasının performanslarını arttıracağına yönelik kuramsal tartışmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin strateji-örgüt yapısı- çevre uyumuna sahip olmalarının finansal performanslarına etkilerini sınamaktır. Bu kapsamda Borsa İstanbul’da işlem gören 111 imalat işletmesinden hazırlanan soru formu aracılığıyla toplanan veriler profilden sapma uyum yaklaşımı çerçevesinde ele alınmış ve profilden sapma analizi ve kümeleme analizi teknikleri ile test edilmiştir. Araştırma sonuçları, işletmelerin örgüt tasarımlarında stratejilerinin, örgüt yapılarının ve çevresel koşullarının eş zamanlı olarak ele alınmasının ve birbirleriyle tutarlı olmasının, yani stratejik uyuma sahip olmalarının finansal performanslarını arttırdığını ortaya koymuştur.


ABSTRACT
There is an ongoing debate in organization theory and strategic management whether organizations’ performances increase as they achieve the fit between organizational factors and their environment. In this study it is aimed to examine whether a multivariate strategic fit (strategy-envrionment-organization structure) have an effect on companies’ financial performances. To do this, data obtained from 111 manufacturing companies currently traded in Borsa İstanbul have been examined from profile deviation approach and profile deviation analysis and cluster analysis have been run on data at hand. Findings indicated that the fit between business strategy, organizational structure and environment is positively associated with financial firm performance.


ANAHTAR KELİMELER: Stratejik Uyum, Koşul Bağımlılık Kuramı, Konfigürasyon Yaklaşımı, Profilden Sapma Analizi


KEYWORDS: Strategic Fit, Contingency Theory, Configuration Theory, Profile Deviation Analysis

[PDF]