Internet Penetration and Productivity: A Panel Study


İnternet Kullanımının Yaygınlaşması ve Verimlilik: Panel Çalışma


Assoc. Prof. Dr. Jülide Yalçınkaya Koyuncu
Prof. Dr. Rasim Yılmaz
Assoc. Prof. Dr. Selim Yıldırım


ÖZET
Since the early 1990s, penetration of internet has accelerated significantly in the world. The impact of internet and ICT on labor productivity at firm and industry level has been studied by many authors. The purpose of this study is to look at the macro-level effects of the internet on various indicators of productivity. A dataset consisting of a panel of annual observations for 162 countries is used in the study. Another important point that distinguishes our paper form other contributions on ICT and productivity is that we employed the most comprehensive set of productivity indicators (13 productivity indicators) instead of using only one indicator. We identified a positive correlation between internet penetration and productivity. This finding is statistically significant and valid for thirteen different productivity indicators. Our results suggest that internet penetration increases productivity controlling for other factors that may contribute to productivity.


ABSTRACT
1990’lı yılların başlarından beri, internetin penetratsyonu dünyada hızla artmıştır. İnternetin ve BİT’in firma ve endüstri düzeyinde emek verimliliği üzerindeki etkisi birçok yazar tarafından incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, internetin çeşitli verimlilik göstergelerine makro düzeyde etkilerini incelemektir. Çalışmada 162 ülkeye ait yıllık gözlemler kullanılmıştır. Çalışmayı BİT ve verimlilik üzerine yazılmış diğer çalışmalardan ayıran bir diğer önemli nokta da yalnızca bir gösterge kullanılması yerine en kapsamlı verimlilik göstergeleri setinin (13 verimlilik göstergesi) kullanılmasıdır. Çalışmada internet penetrasyonu ve verimlilik arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, on üç farklı verimlilik göstergesi için de istatistiksel olarak anlamlı ve geçerli bulunmuştur. Bulgularımız, verimlilik artışına etki eden diğer faktörlerin kontrol altında tutulması koşulları altında, internet penetrasyonunun verimliliği artırdığını göstermektedir.


ANAHTAR KELİMELER: The Internet, ICT, Productivity, Panel Study


KEYWORDS: İnternet, BİT, Verimlilik, Panel Çalışma

[PDF]