İnternete Yönelik Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi


Internet Attitude Scale: Exploratory and Confirmatory Factor Analysis


Arş. Grv. Dr. Abdulkadir Karadeniz
Prof. Dr. Ercan Akpınar


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin internete karşı tutumlarını belirlemeye yönelik bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma, 1300 ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Ölçek uygulandıktan sonra ilk hali üzerinden güvenirlik testleri uygulanmış ve 25 maddeye düşürülmüştür. Ardından yapı geçerliliğine bakmak için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. İlk etapta 5 faktör ortaya çıkmış, maddelerin elenmesinden sonra 21 madde kalmış ve 4 faktöre düşürülmüştür. Ardından faktörlerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına bakılmış ve .766, .712, .628 ve .560 bulunmuştur. Son faktörün güvenirliği .60’ın altında olduğu için bu faktör ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 17 maddelik 3 faktörlü (internetten hoşlanma, internetin yararlı olduğuna inanma, internet kullanımı) ölçeğin genel güvenirliği .838 ve toplam varyansı %44.58 olarak bulunmuştur. Ardından yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile de kök ortalama kare yaklaşım hatası (RMSEA) değerinin 0.052 çıkması internete yönelik tutum ölçeğinin faktör yapısını doğrular niteliktedir. Geliştirilen internete yönelik tutum ölçeği hem ortaokul öğrencilerinin internete yönelik tutumlarının belirlenmesinde hem de farklı öğretim yöntemlerinin öğrencilerin internete yönelik tutumlarına etkisinin araştırılmasında kullanılabilir.


ABSTRACT
The aim of this study was to develop a scale for determining students’ attitudes toward internet. Internet Attitude Scale (IAS) was utilized to expert opinion for content validity of scale. 1300 students joined to this study. The scale had 48 items at first. Then, reliability tests were used on the first version of this scale. After that it was reduced to 25 items. In order to examine construct validity of IAS, exploratory factor analysis was performed. First, the 5 factors occurred then reduced to 4 factors. Cronbach’s alpha reliability coefficients of factors were found as .766, .712, .628, and .560. The reliability of the last factor was under .60; therefore this factor was eliminated from scale. Then the IAS was edited 3 factors with 17 items. These factors were named as enjoying from the Internet, using of the Internet, and believing the Internet is useful. The overall reliability of the scale was found .838 and the total variance was found 44.58. Then the confirmatory factor analysis was performed and the value of the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was found 0.052. This result confirms the structure of factor of the IAS. Internet attitude scale which was developed is not only for the determination students’ attitudes toward Internet, but also for investigating the effect of the different teaching methods on the students’ attitudes towards Internet.


ANAHTAR KELİMELER: Internet, Tutum Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik, Faktör Analizi


KEYWORDS: Internet, Attitude Scale, Validity, Reliability, Factor Analysis

[PDF]