Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Motivasyonuna İlişkin Algı ve Görüşleri


Perceptions and Views of Teachers Who Work in Middle Schools Regarding Teacher Motivation


Yrd. Doç. Dr. Soner Doğan
Osman Koçak


ÖZET
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin motivasyon düzeylerini, ortaokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin algılarına ve görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırmada, nicel ve nitel yöntemleri içerisine alan açıklayıcı (explanatory) desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümü ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Veriler, Sivas ilinde görev yapan 211 öğretmenden, “Öğretmenlere Yönelik Motivasyon Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nitel bölümü ise durum çalışması desenine uygun olarak yürütülmüştür. Veriler, nicel bölümde kullanılan ölçeğin içeriğine uygun olarak hazırlanan 3 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla Sivas ilinde görev yapan 10 öğretmenden yüz yüze yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları öğretmenlerin motivasyon düzeylerini yüksek düzeyde olumlu algıladıklarını; nitel bulgular ise öğretmenlerin motivasyon düzeylerini genel olarak yeterli bulmadıklarını göstermektedir. Bu bağlamda nitel bulguların nicel bulguları desteklemediği söylenebilir.


ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the level of teacher motivation according to the perceptions and views of the branch teachers who work in secondary schools. In this research, explanatory pattern involving quantitative and qualitative methods is used. Quantitative part of the research has been designed in relational survey model. The data was collected through “Motivation Scale for Teachers” from 211 teachers working in the Province of Sivas. Qualitative part of the research, however, was conducted in accordance with case study pattern. The data was obtained through semi-structured interview form consisting of three open-ended questions prepared according to the content of the scale used in the quantitative part from 10 teachers working in the Province of Sivas in face-to-face interviews. Quantitative findings of the study show that teachers perceive their level of motivation highly positive, while qualitative findings show that they don’t generally find their level of motivation enough. In this context, it can be said that the qualitative findings do not support the quantitative ones.


ANAHTAR KELİMELER: Motivasyon, Öğretmen Motivasyonu, Branş Öğretmenleri


KEYWORDS: Motivation, Teacher Motivation, Branch Teachers

[PDF]