Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi


Time Series Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Turkey


Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER
Yrd. Doç. Dr. Dilek SÜREKÇİ


ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’de 1987:01–2007:03 dönemi için, İkiz Açıklar Hipotezinin geçerliliği Vektör Otoregresif model (VAR) yöntemi kullanılarak araştırılmaktadır. Kamu kesimi açıklarını, faiz dışı borçlanma gereği ve iç borçlanmanın safi yurtiçi hasılaya oranları temsil etmektedir. Bununla birlikte, cari açığın safi yurtiçi hasılaya oranı, reel efektif döviz kuru endeksi, büyüme hızı ve ekonomik kriz dönemleri için kullanılan kukla değişkenler modeli oluşturan diğer değişkenlerdir. Çalışmanın sonuçları, Keynesyen İkiz Açıklar Hipotezi desteklenmemiştir. Bununla birlikte, reel döviz kuru cari denge üzerinde diğer değişkenlere oranla daha etkili bir değişken olarak belirlenmiştir.


ABSTRACT
In this study examines Twin Deficits Hypothesis over the period 1987:01–2007:03 in Turkey by using econometric Vector Autoregressive Model technique. The Public deficit indicators represented by public sector borrowing requirement and domestic dept percentage of gross domestic product. In addition, current account deficits percentage of gross domestic product, real exchange rate index, growth rate and dummy variables are the other variables in this model. Dummy variable used in this model indicates the periods of economic crises. The results of the study, Twin Deficits Hypothesis is not supported by findings. Also the results show that real exchange rate has more significant impact on current account deficits than other variables.


ANAHTAR KELİMELER: İkiz Açık Hipotezi, Cari İşlemler Dengesi, Maliye Politikası, VAR Analizi, Türkiye


KEYWORDS: Twin Deficits Hypothesis, Current Account Deficit, Public Policiy, VAR Analyses, Turkey

[PDF]