Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirilerinin Tahmini: İMKB 30 Endeksi Hisse Senetleri Üzerine Diskriminant Analizi ile Bir Uygulama


Predicting Stock Returns with Financial Ratios: A Discriminant Analysis Application on the ISE 30 Index Stocks


Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ
Yrd. Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY
Arş. Grv. Göktürk KALKAN


ÖZET
Bu çalışma, İMKB 30 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin getirilerinin önceden tahmin edilmesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesini ve en uygun model aracılığıyla hangi hisse senetlerine yatırım yapılmasının daha uygun olabileceği konusunda yardımcı olunmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2007 yılı hisse senedi getirileri, 2006 ve 2005 yılı finansal oranları kullanılarak 1 ve 2 yıl öncesinden tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çok değişkenli istatistiksel bir yöntem olan diskriminant analizi kullanılarak elde edilen analiz sonuçlarına göre, i)1 yıl öncesi modelde faaliyet devir hızı ve kaldıraç değişkenlerinin, ii) 2 yıl öncesi modelde faaliyet devir hızı, kaldıraç ve likidite değişkenlerinin hisse senedi getirilerini önceden tahmininde istatistiksel olarak anlamlı oldukları belirlenmiştir. Doğru sınıflandırma yüzdeleri kullanılarak karşılaştırıldığında 2 yıl öncesi modelin (%91,7 ), 1 yıl öncesi modele (%75) göre daha üstün olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
This study aims to identify the factors that help the prediction of the stock returns for ISE 30 listed companies and also help to decide on which stock would be more suitable by using the most suitable model. With this aim, the stock returns are estimated 1 and 2 years earlier by using the financial ratios of years 2006 and 2005. According to the results obtained from a discriminant analysis, which is a multi-variate statistical analysis, i) the operating turnover and leverage variables of the 1 year model, ii) operations turnover, leverage and liquidity variables of the 2 year model are found to be statistically significant. When the percentages of correct classification are compared 2 year model(% 91.7) turns out to be superior to the 1 year model (%75).


ANAHTAR KELİMELER: Finansal Oranlar, Hisse Senedi Getiri Tahmini, Diskriminant Analizi, İMKB


KEYWORDS: Financial Ratios, Stock Return Prediction, Discriminant Analysis, ISE

[PDF]