Türkiye’nin İkili Havayolu Taşımacılığı Anlaşmalarının Havayolu Yönetimine Etkileri Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi


Proposal of a Scale for Evaluating Bilateral Air Services Agreements of Turkey Regarding Their Effects on Airline Management


Yrd. Doç. Dr. Ender GEREDE


ÖZET
Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen “Türk SivilHavacılık Faaliyetlerinde Liberalleşme Sürecinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” adlı araştırma kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada öncelikle İkili Havayolu Taşımacılığı anlaşmalarının ve dolayısıyla uluslararası havayolu pazarlarındaki ekonomik düzenlemelerin tarifeli havayolu işletmelerinin yönetimini nasıl etkilediği tartışılmıştır. Sonrasında ise ortaya konan bu etkiyi dikkate alarakTürkiye’ninİkiliHavayoluTaşımacılığıAnlaşmalarınıdeğerlendirmeyeyönelikbirölçümaracıgeliştirilmiştir. Önce alanyazın araştırması ile ölçümaracının dört boyutu belirlenmiştir.Ölçeğin boyutları; Pazara Erişim, Pazara Giriş, Kapasite ve Fiyat Tarifeleridir. Sonrasında Türkiye’nin tümİkiliHavayolu Taşımacılığı anlaşmaları ve zaman içinde bu anlaşmalara getirilen tüm değişiklikler tek tek incelenerek her boyutun bileşenleri tespit edilmiştir. Son olarak bu bileşenler en sıkı ve en liberal seçenekler arasında derecelendirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin Avrupa Birliğine tam üye olma yolundaki Türkiye’nin uluslararası havayolu pazarlarındaki durumunun değerlendirilmesine ve Türk tescilli havayolu işletmeleri üst yönetiminin karar alma süreçlerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
In this study, it is firstly discussed how Bilateral Air Services Agreements (BASAs) and as a result the economic regulations in the international airline markets affect the management of scheduled airlines. By considering the introduced effects, a scale is developed to evaluate the BASAs of Turkey. To develop the scale, four different dimensions are determined by reviewing the literature: “market access”, “market entry”, “capacity” and “price tariffs”. Afterwards, the sub-components of each dimension are found out by examining all of the BASAs of Turkey and the whole changes made in time in these agreements. Lastly, these components are ranked in a scale fromthe strictest to themost liberal. It is expected that the scale developed in the present study will contribute to the evaluation of the place of Turkey, in international airline markets, within the accession process to EU, and to the decision making process of senior management of airlines.


ANAHTAR KELİMELER: Sivil Havacılık Yönetimi, İkili Havayolu Taşımacılığı Anlaşmaları, Havayolu Yönetimi, UluslararasıHavayolu Pazarlarında EkonomikDüzenlemeler


KEYWORDS: Civil Aviation Management, Bilateral Air Services Agreements, Airline Management, Economic Regulations in International AirlineMarkets

[PDF]