Üniversite Öğrencilerinin Çevre Koruma Vaatleri ve Çevre Dostu Tüketim Davranışlarının İncelenmesi


Examining The University Students' Environmental Protection Commitments and Environment-Friendly Consumption Behaviors


Prof. Dr. Veysel YILMAZ
Arş. Grv. Talha ARSLAN


ÖZET
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıkları, çevreyi koruma vaatleri ve çevre dostu tüketim davranışları; öğrencilerin cinsiyetlerine, ailelerinin yaşadığı yere ve anne-baba eğitim düzeyine göre araştırılmıştır. Çalışmadan öğrencilerin, cinsiyetlerinin, ailelerinin yaşadıkları yerin ve özellikle annelerinin eğitim düzeylerinin çevresel duyarlılıklarını ve davranışlarını etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırmaya katılanların çevresel duyarlılıklarının yüksek olduğu fakat çevre dostu tüketim davranışlarının ise ortalamaya yakın düzeyde kaldığı saptanmıştır.


ABSTRACT
This study probes into the environmental sensitivities, environmental protection commitments and environment-friendly consumption behaviors of university students taking into consideration students’ genders, their family’s’ place of domicile and particularly the parent’s education levels. . It was found that gender, place of domicile, and particularly parent’s education level were important factors in affecting students’ environmental sensitivity and behavior. It can be concluded that the study participants’ environmental sensitivity was high, with their environment-friendly consumption behaviors remaining at a level close to the average.


ANAHTAR KELİMELER: Çevresel duyarlılık, Çevre dostu tüketim, Çevre koruma vaadi


KEYWORDS: Environmental sensitivity, Environment-friendly consumption, Environmental protection commitment.

[PDF]