EDİTORYAL POLİTİKALAR


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

EDİTORYAL POLİTİKALAR

 

Yayın Politikası

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin içeriği sosyal ve beşeri bilimler temel alanında derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. 

Yayın Etiği ve Genel İlkeler

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın ilke ve kurallarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz ve gerekli düzenlemelerin tamamlanması için makale yazara/lara iade edilir. Yazarlardan Dergi Editörlüğü tarafından yayın kurulu ve hakem raporları doğrultusunda, metin üzerinde bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

 

Açık Erişim İlkesi ve İşlemleme Ücreti

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayımlanmak üzere önerilen makalelerin yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Derginin tüm giderleri Anadolu Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin, tüm içeriği ücretsiz olarak sunulur. 

Makale Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle iThenticate intihal programından geçirilir. Benzerlik oranı ’nin üzerinde olan makaleler değerlendirme sürecine alınmadan yazar/lara geri gönderilir. Derginin kapsam alanına ve yazım kurallarına uygun olan makale, Editör tarafından hakem belirlemesi için Alan Editörüne gönderilir. Alan Editörü tarafından incelenen makaleler alanında uzman en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmesinden geçirilir. Editör, hakem raporlarının sonuçları doğrultusunda makalenin düzeltilmesine, reddine ya da kabulüne karar verir. Nihai yayın kararı yazar/lar makalesini hakemlerin önerileri doğrultusunda düzenledikten sonra Yayın Kurulu tarafından verilir.

Araştırma Etiği

Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir. Kabul edildikten sonra etik standartlara uygun olmadığı tespit edilen tüm makaleler yayından çıkarılır. Bu duruma yayınlandıktan sonra tespit edilen makaleler de dahildir.

Dergi aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser:

  • Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
  • Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
  • Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
  • Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
  • Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
  • Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
  • Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
  • Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
  • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Yazarların Sorumluluğu

Makalelerin bilimsel etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Önerilen yazının daha önce yayımlanmadığı, yayımlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığı yazar/lar tarafından açıkça kapak sayfasında belirtilmeli ve her bir yazar tarafından onaylanmalıdır. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalı ve başvuru sırasında kapak sayfasında mutlaka belirtilmelidir. Dergimize yayımlanmak üzere önerilen makale gönderildikten sonra yazar sırası değiştirilemez, yazar ismi silinemez ve yeni bir yazar eklenemez. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Yazar/lar yayınlanmış makalede belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için Editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır. Ayrıca çalışmanın tamamı 25 sayfayı, özet kısmı ise maksimum 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Editörün  Sorumlulukları 

Editör, tarafsız olarak yayına gönderilen tüm makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Editör, gerek makalenin değerlendirme sürecinde gerekse yayın aşamasında hakemlerin ve yazarların kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Editör; hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı Yayın Kurulu ile birlikte vermekle yükümlüdür.

Hakem/lerin Sorumlulukları

Hakem/ler makale yayımlanıncaya kadar çalışmanın tüm verilerini gizli tutmaya ve değerlendirme sürecinde tarafsız olmaya özen göstermelidirler. Herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse, bu durumu Editöre raporlamalıdırlar. Kendisine gönderilen makaleyi zamanında değerlendiremeyecek durumda olan ya da çalışmanın kendi uzmanlık alanında olmadığını düşünen hakem konuyu mutlaka en kısa sürede Editöre bildirmelidir.