18 (3), 2018


Okt. Bülent Alan
Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi


Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yener
İşten Ayrılma Niyetinin Belirleyeni olarak Psikolojik Rahatlık


Doç. Dr. Harun Sönmez
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Türkiye Programları Büro Hizmetleri Kalitesinin SERVQUAL Analiziyle Ölçümü


Prof. Dr. Onur Özveri & Dr. Muhammed Kabak
İşletmelerin Ürün Kalitesi Etkinliğinin Analiz Edilmesi İçin Bulanık Veri Zarflama Analizi Yönteminin Kullanılması


Arş. Gör. Abdullah Yılmaz & Arş. Gör. Hande Ulukapı Yılmaz
Pozitif Psikolojik Sermayenin Algılanan Performans Düzeyine Etkisinde Örgütsel Adanmışlığın Aracılık Rolü: Bir Hizmet İşletmesinde Araştırma


Prof. Dr. Nihat Işık, Arş. Gör. Özgür Engeloğlu & Arş. Gör. Serhat Karaoğlan
Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinin İhracat Performansının Bulanık AHP ve TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi


Dr. Öğr. Üyesi Altan Ayan
İyimserlik ve Umutsuzluk Düzeyinin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


Dr. Can Cemal Cingi
The Globalization of Communication


Res. Asst. Beris Artan Özoran
“Pseudo-Events” as a Form of Public Relations in the Postmodern World: A Case Study PinkorBlack Night


Öğr. Gör. Dr. Seval Akbulut Bekar & Prof. Dr. Harun Terzi
Türkiye’de Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki


Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yalçınkaya
Toplam Faktör Verimliliğinin Belirleyicileri: G-7 ve Seçilmiş Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Uygulama (1992-2013)


Assoc. Prof. Dr. Şennur Sezgin, Prof. Dr. Selami Sezgin & Prof. Dr. Naci Tolga Saruç
Economics of Turkish Aerospace Industry


Prof. Dr. Cuneyt Koyuncu & Assoc. Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan
Does Unionization Rate Accelerate Flight of Capital?: Panel Analysis


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Kanbak
Endüstriyel Tarımın Ekolojik Krizine Karşı Kentsel Tarım Bir Çözüm Olabilir Mi?