16 (3), 2016


Yrd. Doç. Dr. Ufuk Orhan & Dr. Ufuk Cem Komşu
Akademisyenlerde Özyeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin, Öğrenmeye Yönelik Tutuma ve İş Tatminine Etkisi


Arş. Grv. Seher Gülşah Topuz & Prof. Dr. Özcan Dağdemir
Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi


Assoc. Prof. Dr. Metin Özdemir & Asst. Prof. Dr. Selim Tüzüntürk
Does the Global Financial Crisis Matter for the Macro Economic Performance of Inflation Targeting in Advanced and Developing Countries?: A Panel Study


Assoc. Prof. Dr. Jülide Yalçınkaya Koyuncu
Does Privatization Affect Economic Growth?: An Evidence From Transition Economies


Öğr. Grv. Ozan Uştuk
Aşk Örüntüleri Üzerine Bir Anlatı Analizi


Yrd. Doç. Dr. Ayhan Uludağ & Prof. Dr. Nazmi Zengin
Sağlıkta Şiddete Hasta Şikayetlerinde Yer Alan Olumsuz İfadeler Açısından Bir Bakış: Konya Örneği


Doç. Dr. İlker Murat Ar, Öğr. Grv. Aylin Ofluoğlu & Prof. Dr. Birdoğan Baki
Karadeniz Bölgesinde Bulunan İllerin Eğitim Etkinliklerinin Ortaöğretim Düzeyinde İncelenmesi: Malmquıst-TFV Endeksi Uygulaması


Prof. Dr. Serap Çabuk & Arş. Grv. Selin Köksal Araç
Materyalizmin Moda Giyim İlgilenimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma


Prof. Dr. Deniz Taşcı, Prof. Dr. A. Çiğdem Kırel & Yrd. Doç. Dr. Güzin Kıyık Kıcır
Medya Endüstrisinde Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının, Örgütsel Bağlılık Konusu Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi


Doç. Dr. Uğur Keskin
Küreselleşme Karşıtı Yaklaşımların Felsefi Temelinin Yönetim Bilimleri Açısından İncelenmesi


Doç. Dr. Hilal İnan, Yrd. Doç. Dr. Burak Nakıboğlu & Öğr. Grv. Dr. Hatice Doğan Südaş
işletmeİnternet Bankacılığına İlişkin Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Pilot Uygulama


Doç. Dr. Hasan Mert & Doç. Dr. Vefa Kurban
Azerbaycan Basınında 1915 Ermeni Meselesi