16 (2), 2016


Doç. Dr. Belgin Aydın, Okt. Emel Akay, Okt. Murat Polat & Okt. Serkan Geridönmez
Türkiye’deki Hazırlık Okullarının Yeterlik Sınavı Uygulamaları ve Bilgisayarlı Dil Ölçme Fikrine Yaklaşımları


Yrd. Doç. Dr. Yaşar Serhat Yaşgül
Türkiye’de İlaç İthalatını Belirleyen Etmenler, 1996-2011


Yrd. Doç. Dr. Zafer Öztürk & Arş. Grv. Damla Öz
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi


Prof. Dr. Ramazan Kılıç & Arş. Grv. Güray Akalın
Türkiye’de Çevre ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı


Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu
Sanayi Sektörü İş Hacminin Ekonometrik Analizi


Arş. Grv. Dr. Nil Engizek & Doç. Dr. Bahar Yaşin
Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Marka Değeri Üzerine Etkisi


Asst. Prof. Dr. Hakan Yılmaz & Asst. Prof. Dr. Sinan Yılmaz
Corporate Social Responsibility in Hotel Businesses


Asst. Prof. Dr. Seçil Bal Taştan
Psychological Capital: A Positive Psychological Resource and Its Relationship with Creative Performance Behavior


Yrd. Doç. Dr. Altan Ayan, Prof. Dr. Agâh Sinan Ünsar & Kadir Gülbahar
Çalışanların İletişim Kaygılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. A. Cansu Gök & Prof. Dr. Selçuk Perçin
Elektronik Alışveriş (E-alışveriş) Sitelerinin E-hizmet Kalitesi Açısından Değerlendirilmesinde DEMATEL-AAS-VIKOR Yaklaşımı


Doç.Dr. Köksal Büyük & Yrd.Doç.Dr. Murat Akyıldız
Anadolu Üniversitesi Örgün Öğrencilerinin Üniversitelerine Bağlılıklarının Öğrenci Memnuniyet Modeli ile İncelenmesi


Doç. Dr. Fatih Temizel & Berfu Ece Bayçelebi
Finansal Oranların TOPSIS Sıralaması ile Yıllık Getiriler Arasındaki İlişki: Tekstil İmalatı Sektörü Üzerine Bir Uygulama